Underskott grupp- och serviceboenden – ekonomi och fysisk planering

Lyssna

Nämnden för Individ och Familjeomsorgs delårsrapport visar ett underskott på 35 miljoner kronor. Vi har ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg 2019-10-22

Underskott grupp- och serviceboenden – ekonomi
och fysisk planering

Vi har genom att läst Kolada, nämndens delårsbokslut, budget, protokoll och lokalbehov 2020-2024 kunnat konstatera följande:
a) Underskottet motsvarar till stor del de merkostnader kommunen har för att köpa platser i grupp- och serviceboenden i andra kommuner.
b) Kungsbackas utgifter för individ och familjeomsorg är därmed högre än för jämförbara kommuner; det är dyrare att köpa platser i andra kommuner än att bedriva egen verksamhet.
c) Det saknas gruppbostäder och serviceboende i vår kommun och av de som finns är det stor övervikt av gruppbostäder.
d) Kungsbacka kan därmed bryta mot Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) och det kostar mycket pengar.
e) Enligt lokalbehovsplanen 2020-2024 ser det inte ut som att Kungsbacka kommun kommer kunna följa LSS och SoL under något av åren med bostäder i vår egen kommun.

Vi vill därför fråga:
1. Vilka anledningar ser du till att kommunen har hamnat i den här situation där de boenden vi har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla kostar mer att köpa än om vi hade ordnat med boenden i vår egen kommun?
2. Hur ska den fysiska planeringen i Kungsbacka möta de behov som Individ&Familjeomsorg visar på?

Maria Losman och Clas Rosander

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: