Kultur & Fritid

Kultur & Fritid

Kultur är en viktig del av människan och vi utvecklas och mår bra av musik, konst, litteratur, teater och dans. Kungsbacka ska vara den bästa kommunen att växa upp i och att bli vuxen och åldras i.

Det ska finnas möjligheter till meningsfulla aktiviteter för alla oavsett funktionsvariation, ålder, könsidentitet etc. 

Vi vill:

 • Att kulturutbudet ökar och att kommunens satsning på kultur sker på ett sätt som säkerställer mångfald, jämställdhet och hög konstnärlig kvalitet.
 • Att alla barn ska få möjlighet att testa kulturskolans utbud så långt som möjligt utan långa resvägar för barnen. Barn som annars inte får möjlighet att spela instrument, testa konst eller teater ska få chans att göra detta till en rimlig kostnad. 
 • Vi vill att avgifterna i Kulturskolan sänks till max 500 kr/termin.
 • Att det ska finnas öronmärkta kommunala medel så att alla elever från förskolan och fram till årskurs nio ska ta del av minst en professionell kulturupplevelse (teater, dans, musikarrangemang, författarbesök, besök på kulturbesöksmål eller eget skapande handlett av utövande konstnär etc) per läsår.
 • Att kommunen ökar sitt stöd till de föreningar som utvecklar och driver aktiviteter inom kultur och fritid och att kommunen själv står för ett varierat kultur- och fritidsutbud. Vi vill att kulturutbudet ökar i både bredd och spets och att kultur- och fritidsförvaltningens medel för egna kulturproduktioner som föreställningar och utställningar ska ökas.
 • Att kommunens lokaler ska erbjudas till professionella utövare såväl som amatörer. Lokaler ska samutnyttjas så mycket som möjligt.
 • Att kommunens bidrags- och taxesystem för föreningar ska gynna verksamheter som bidrar till rättvisa, jämlikhet och folkhälsa. Vi vill att killars och tjejers tillgång till resurser, som bland annat lokaler på attraktiva tider, fördelas med hänsyn till genusperspektiv. Bidrag till aktiviteter ska främja ett brett utbud som tilltalar både tjejer och killar, både barn och äldre ungdomar.
 • Att vid om och nybyggnation av skolor ska om möjligt en fullskalig idrottshall byggas.
 • Att Varlaskogen får status som grönområde som inte ska bebyggas i kommande översiktsplan.
 • Att medel avsetts för upprustning och tillrättaläggning av friluftsområden för träning och rekreation, såväl i tätortsnära områden som i övriga delar av kommunen.
 • Att kommunen uppmuntrar konst i den offentliga miljön. 

Nyheter på Kultur & Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter