Samhällsplanering

Samhällsplanering

Samhällsplaneringen är en så viktig del för kommunens utveckling att den bör ha en egen nämnd, med en bred politisk sammansättning. Kungsbackas översiktsplan måste moderniseras och uppdateras.

Vi anser att samhällsplanering är en så viktig del för kommunens utveckling att den ska ha en egen nämnd, med en bred politisk sammansättning. Det blir allt viktigare i takt med att kommunen växer och att globala miljö- och klimatfrågor läggs till agendan. Det skulle ge möjligheter för större inflytande för invånarna, längre framförhållning och ge väl förankrade och sammanhängande beslut.

Vi vill:

  • Att Kungsbacka kommuns översiktsplan moderniseras. Det är ett arbete som pågår och vi vill att alla invånare i kommunen ges möjligheter att på olika sätt medverka med synpunkter, förslag och kunskaper. Översiktsplanen behöver bli klar under mandatperioden! 
  • Att kommunen inkluderar fjorden, havet och sjöarna i översiktsplanen, i en ”blå” del.
  • Att kommunen planerar bostäder och verksamheter så att det inte behövs så mycket resor i vardagen. 
  • Att kommunen planerar så att det finns tillräckligt med äldreboenden, särskilda boenden, skolor- och förskolor, kapacitet i avloppsrening och vattentillförsel i de områden där det byggs bostäder. 
  • Att kommunen undviker att planera bebyggelse på jordbruksmark.
  • Att kommunen uppmuntrar till och möjliggör flytt från centrala Kungsbacka av miljöfarliga verksamheter.
  • Att kommunen köper in mer mark för en ökad handlingsfrihet och verkliga möjligheter till hållbar samhällsplanering. 
  • Att kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal görs om så att huvudregeln blir att kommunal mark säljs genom upphandling eller tävling och bara i undantagsfall tilldelas genom direktanvisning. Hållbarhetskriterier ska ingå med bland annat ekologisk kompensation när biologiskt värdefull mark exploateras. Värdering av mark ska göras av oberoende tredje part. 
  • Att kommunen avsätter mark till kretsloppspark och fler ÅVC med möjlighet att lämna allt slags avfall och prylar för återbruk.
  • Att kommunen tillämpar och utvecklar dagvattenhanteringen enligt policybeslut.

Ur Valprogram 2018

 

 

Nyheter på Samhällsplanering

Kungsbacka, 28 oktober 2019

Samhällsplanering bergtäkter – motion till kommunfullmäktige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter