Hela kommunen

Hela kommunen

Omkring tre fjärdedelar av kommunens befolkning bor utanför Kungsbacka tätort. Arbetet med en ny översiktsplan måste ta hänsyn till hela kommunen.

Det ska finnas fungerande samhällsservice i de små orterna i kommunen. Se till att det finns träffpunkter för gamla och unga, gång och cykelbanor till affärer, skolor och fritidsaktiviteter. 

 

Innerstaden med sin äldre bebyggelse är en tillgång och bör fortsatt förstärkas på olika sätt för att bli en mer dynamisk mötesplats. Biltrafiken behöver begränsas – vi ser gärna en bilfri innerstad med gågator och platser att träffas. Kungsbacka torg erbjuder efter ombyggnaden en fin yta för olika aktiviteter. Flera av gårdarna är unika och kan utvecklas till spännande miljöer. 

Vi vill också utveckla å-rummet med mötesplatser, gröna lugna rum, lekplatser och möjlighet till motion och rekreation av olika slag. Det skulle kunna utvecklas till en ”Hälsans stig” för Kungsbackas invånare. 

För att underlätta byggnation av bostäder i centrum anser Miljöpartiet att parkeringsnormen måste ses över. Bor vi närmare kollektivtrafik och har fungerande gång- och cykelvägar så minskar behovet av bilar. 

Vid Inlag ska planeras för bostadsbyggande och idrottsanläggningar. Aranässtaden ska byggas klart som en fortsättning på Kungsbacka centrum. Bostäder på Inlag kommer att utgöra en naturlig del av ett förlängt centrum. På Inlag kan även förhållandevis höga bygghöjder tillåtas. Man bör möjliggöra gröna ytor i innegårdar med plats för människor att umgås.

Området öster om Hede station vill vi utveckla tillsammans med Björkris området till en attraktiv grön stadsdel med nya bostäder men även en ny skola, förskola och trygghetsboende för äldre. Möjligheter till kultur, lek, rekreation och motion för alla åldrar måste tas med i planeringen av nya områden redan från början. Större lekparker och rekreationsområden fyller också en viktig funktion.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; min-height: 15.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’}

Nyheter på Hela kommunen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter