Skolan

Av kommunens alla verksamheter är skolan den plats där flest människor möts och samspelar med varandra och där en stor del av barnens bild av ansvar för miljö och samhälle formas.
Ett barns framtid ska aldrig begränsas av det hem hen växer upp i. Varje barn ska få en ärlig chans. Ingen elev får lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla barn har rätt att utmanas och lyckas och hitta sina specifika talanger i skolan.

Det ska inte finnas bra eller dåliga skolor – alla skolor ska vara bra. Elever ska inte sorteras efter bakgrund utan barn med olika erfarenheter ska mötas på samma skolor och skolan ska vara jämställd. Elever ska få den tid de behöver med sina lärare. Lärare ska ha rätt förutsättningar att nå varje barn. Deras viktiga arbete ska värderas och fler ska vilja bli lärare. En av de viktigaste investeringarna är den i elevhälsan. Elever som mår dåligt ska få hjälp i tid, mobbning ska bekämpas och skolan ska bättre kunna fånga upp barn som far illa.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. År 2016 hade en avdelning på fritidshemmen i Kungsbacka ett genomsnitt på 35,6 barn per avdelning och 24,8 barn/årsarbetare. Vi ser att det är svårt att bedriva tillräckligt god verksamhet i fritidshemmen utifrån dessa förutsättningar. Den budget som fritidshemmen genererar ska användas i verksamheten.

En välkomnande inbjudande och kreativ miljö har stor betydelse som inkörsport till lärande. I

Kungsbacka är skolorna/förskolorna av väldigt ojämn kvalitet lokalmässigt. En del skolor är nya och fräscha och en del äldre håller också en hög standard såväl inomhus som utomhus. Andra skolor består delvis av baracker och tillfälliga lösningar som idag har blivit mer eller mindre permanenta. Vi vill att alla barn i Kungsbacka ska ha en mer jämlik skola/förskola med bra arbetsmiljö för både undervisning och lek. Varje klassrum ska ha en själ och vara så inbjudande att både elever och pedagoger känner ”här vill jag vara”  

För framtidens värld är det helt avgörande att barn och unga får en större kunskap om globala miljöfrågor. Eleverna behöver få kunskap och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till en hållbar utveckling.

 

Vi vill:

 • Stärka skolan i arbetet med att möta unga som mår dåligt och motverka psykisk ohälsa. Elevhälsan ska vara mer likvärdig i Kungsbacka kommun och det ska finnas en minimigräns av elevhälsa på varje skola.
 • Ta ett helhetsgrepp för en jämlik skola/förskola med att fördela en större del av budgeten (än vad som görs idag) till skolor/förskolor med större behov utifrån Salsavärdet (Salsavärdet får man fram utifrån faktorerna föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade) samt extra tilläggsbelopp till elever att söka för barn med särskilt stora skolsvårigheter inom grundskolan.
 • Ta fram nya kommungemensamma undervisningsformer för elever med mycket hög skolfrånvaro
 • Att alla skolor i Kungsbacka ska erbjuda läxhjälp vid minst två tillfällen per vecka.
 • Att fler skolor och förskolor ska ha möjlighet att drivas i alternativa driftsformer. Rektorer ska ha större självbestämmande över sin budget, skolpeng och organisation.
 • Utveckla vuxenutbildningen och arbeta för att grupper som vanligtvis inte söker sig till högre utbildning ser det som en möjlighet genom bl.a. fler kontakter med studie- och yrkesvägledare 
 • Låta alla nyanlända flyktingbarn fullfölja sin gymnasieutbildning i Kungsbacka och bo i kommunen. 
 • Avsätta projektmedel för att stimulera undervisningen för samhällets funktioner – globala miljöfrågor och vårt sätt att leva och arbeta för en hållbar utveckling.
 • Alla barn och elever ska få minst en kulturell upplevelse per år under sin skoltid. Det behövs bättre samordning inom kommunen med organisation och sökande av statliga medel.
 • Verka för att antal barn i fritidsgrupperna minskar med bibehållen personalstyrka.
 • Se över de kommunala skolorna/förskolorna kring barn och elevers arbetsmiljö för att få en mer jämlik skola utifrån kvalitén på lokaler och miljö samt att ta fram en handlingsplan kring att förbättra barns miljöer för att få en jämlik skola i Kungsbacka. 
 • Använda lokalerna mer till t.ex. fritidsaktiviteter, läxhjälp, distansarbete/studier.

Ur Valprogram 2018

Nyheter på Skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter