En trygg stad

Lyssna

Malmö är en fantastisk stad. Här sprudlar av idéer och innovationskraft. Här möts människor från hela världen, här startar nya företag, här blir människor förälskade och här har många av oss valt att leva våra liv. Men även Malmö har sina problem. Mer måste göras åt kriminaliteten och otryggheten.

Miljöpartiet vill

 • Stärka skolan och arbeta med att bryta machokulturer
 • Stärka tullen, motverka den svarta ekonomin och punktmarkera trafikbrottslingar
 • Fler lokala insatser från polis och socialtjänst
 • Motverka hedersförtryck & bekämpa hatbrott

Vår utgångspunkt är att alla Malmöbor ska känna trygghet och ges de bästa förutsättningarna att förverkliga sig själva i arbets- och samhällslivet. Det kräver både att myndigheter är hårda mot brottslighet, men även ett aktivt brottsförebyggande arbete, såväl i närområdet som på strukturell politisk nivå.

Miljöpartiet föreslår därför ett antal åtgärder för att komma tillrätta med den otrygghet, kriminalitet och organiserade brottslighet som finns i staden:

 1. Stärka skolan som motvikt till gängkriminalitet. Alltför ofta sugs unga killar som inte trivs i skolan upp av kriminella gäng. För den som tappat tron på framtiden är snabba cash extra lockande. Den utvecklingen måste brytas. Den enskilt viktigaste faktorn för att få jobb är att ha en utbildning. Varenda unge i Malmö ska tycka att skolan känns meningsfull och Malmös skolor ska få det stöd de behöver för att lyckas med sitt uppdrag. Det handlar bland annat om skolpeng som tydligare fördelas utifrån socioekonomiska förutsättningar, förstärkt studie- och yrkesvägledning och att tidigt ge varje elev förutsättningarna för att uppnå sin fulla potential på en arbetsplats, inte en brottsplats.

 1. Bryta machokulturer. Genuspedagogik och normkritik är viktiga verktyg i den långsiktiga kampen mot kriminalitet. Unga killar som växer upp i Malmö ska inte fostras att tro att deras värde avgörs av tjockleken på sedelbunten, antalet kvinnliga kontakter i telefonboken eller omkretsen av bicepsen. Machokulturer är destruktiva, begränsade och främjar en brottslig karriär. Malmö stad genomför en rad jämställdhetssatsningar men det behövs också riktade initiativ som bryter machokulturer.

 1. Lokala insatser från polis och socialtjänst. Varje bostadsområde i Malmö har sin egen karaktär, med egna möjligheter och utmaningar. För att stoppa brottsligheten måste Malmös socialarbetare och poliser ges rätt förutsättningar att forma sitt arbete utifrån de varierande behoven i olika delar av Malmö. Det behövs områdespoliser som kan bygga förtroende lokalt och en socialtjänst som har resurser och kunskap att tidigt agera och omhänderta de ungdomar som befinner sig i otrygga miljöer. Polishögskolan i Malmö kommer sannolikt att leda till att fler poliser med rötter i vår stad vilket kommer att utveckla polisens arbete.

 1. Öka samverkan med ideella organisationer. Malmö har ett rikt föreningsliv som når många ungdomar, detta bör nyttjas i det brottsförebyggande arbetet. En del ungdomar har sitt största förtroende hos boxningstränaren eller siminstruktören, det är också dessa eldsjälar som kan stötta på ett sätt som inte kommunen klarar av. Föreningar ska få goda förutsättningar att komplettera stadens insatser.

 1. Stärka tullen och motverka den svarta ekonomin. Regeringen stärker i år tullen, vilket vi välkomnar. Men mer kommer att behöva göras. Det är från kontinenten vi har inflödet av vapen, narkotika och illegal alkohol och tobak, och ju mer som stoppas direkt vid gränsen desto mindre blir problemen i Malmö och övriga Sverige. Den framgångsrika satsningen “Tryggare Malmö” ska fortsätta, där polisen och kommunen samverkar för att stänga ner illegala verksamheter som spelklubbar, som finansierar den organiserade brottsligheten.

 1. Punktmarkera trafikbrottslingar. Malmö stads trygghetsmätningar visar att trafiken är den största källan till otrygghet och hur vi bygger och planerar staden spelar stor roll. Att frakta bort oförsäkrade bilar och försvåra för bilmålvakter är ett viktigt sätt att motverka den organiserade brottsligheten och förbättra tryggheten i närmiljön. Det är inte heller sällan som Malmös gängkriminella fastnar i trafikkontroller och ertappas med narkotika och vapen.

 1. Motverka hedersförtryck. Detta är något som i allra högsta grad begränsar alltför många Malmöbor, men som sällan uppfattas som en trygghetsfråga. Ska vi åstadkomma ett helt och hållbart Malmö för alla måste vi ta de här problemen på allvar. Inom Malmö stad inrättas nu en permanent organisation som ska arbeta långsiktigt med att motverka hedersförtryck. En kartläggning av problemets omfattning väntas vara klar i april.

 1. Bekämpa hatbrotten. Oavsett vem du är, vem du älskar eller vilken religion du har ska du känna trygghet i Malmö. Det är helt oacceptabelt att muslimska kvinnor som bär slöja utsätts för hån, hot och våld, eller att judar får antisemitiska glåpord och flaskor kastade efter sig. Hatbrotten måste stoppas genom både direkta insatser och det nödvändiga långsiktiga arbetet att få bort sexism, rasism och homofobi.

Miljöpartiet har styrt i Malmö med Socialdemokraterna sedan 2006. Vi är stolta över mycket av det vi åstadkommit och hur Malmö på många sätt har utvecklats. Men vi behöver arbeta ännu hårdare så att alla som lever i vår fantastiska stad känner sig trygga.

 

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Trygghet

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Läs mer

Den omedelbara och nära tryggheten som vi behöver i vardagen är väsentlig för att ett samhälle ska fungera och hålla ihop. Trygghet kan innebära allt från avsaknad av våld i sin närhet i hemmet till tryggheten att ha ett jobb att gå till, att ha tillgång till rent vatten i kranen, eller tillgång till vård.

Miljöpartiets främsta ansvar i Region Skåne är att vård och kollektivtrafiken klarar sina uppdrag. Trygghet grundas i en tillit till att välfärdsstaten är rättvis, säker och levererar den verksamhet som utlovas. Samtidigt måste vi göra allt i vår makt för att öka tryggheten för de socioekonomiskt svagaste i samhället och för att antalet personer som utsätts för våld i hemmet ska minska. Arbetet mot extremism på alla nivåer måste fortsätta. Vi ser ett behov att stärka arbetet kring hot och våld av såväl blåljuspersonal som vårdpersonal inom Region Skåne. Det krävs ett mer förebyggande arbete kring att minska hot och våld gentemot dessa yrkesgrupper.

Trygghet i vården

All vård och alla möten i vården måste utgå från att alla människor har lika värde. Varken kön, ålder, ekonomi, sexuella läggning eller ursprung ska påverka vilken vård du får. Region Skånes egna vårdplatser kan inte minskas mer, utan behöver bli flera. Region Skånes ersättningsmodeller ska stimulera kvalité samt utvärdera olika former för att driva verksamhet.

Samverkan kring vårdplatser

Miljöpartiet vill att Region Skåne och kommunerna ska förbättra samordningen av vårdplatser för äldre människor med ett omfattande vårdbehov. Äldre människor hamnar ofta mellan de två organisationerna och kan ibland omotiverat tvingas åka till sjukhuset eftersom de kommunala enheterna inte klarar av vården. Miljöpartiet menar därför att Region Skåne och de skånska kommunerna gemensamt måste ta ett ansvar för dessa människor och erbjuda dem anpassade vårdplatser och en värdig vård, i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Vårdlots

Miljöpartiet vill att Region Skåne inför ett system med vårdlotsar. En vårdlots ska ha till uppgift att ansvara för hela vårdprocessen och samordna besöken så att vårdbesök ordnas logiskt och verkningsfullt. Detta förenklar vardagen avsevärt för patienter som har stor kontakt med vården och ett omfattande vårdbehov.

Mötet mellan patienten och vårdpersonalen betyder mycket för behandlingsresultatet. Framtidens möten inom vården kan ske på flera sätt, såväl fysiskt som via digitala kanaler. Samtliga alternativ för vårdmöte måste utvecklas med syftet att stärka bemötandet och kvaliteten inom den nära vården. Vi anser att det bör avsättas mer forskningsmedel för att utveckla bemötandet inom vården.

En fast läkarkontakt

Alla patienter som vill ha en fast läkarkontakt ska ha rätt till det. För att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet till vården ska invånare kunna lista sig på en vårdcentral, ett vårdteam eller direkt hos en läkare. Vårdcentralerna bör ansvara för att koordinera den vård respektive patient har behov av. Det är speciellt viktigt när det gäller personer med kroniska sjukdomar. En fast läkarkontakt innebär en stor trygghet för många människor. Miljöpartiet vill att det i största möjliga mån ska gå att träffa sin ansvariga läkare vid alla besök och att ansvarig läkare ska kunna nås per telefon eller mail. Vid kontakt med andra läkare ska ansvarig läkare bli informerad om detta, efter samtycke från patienten. Ansvarig läkare ska också ha en helhetssyn på den samlade läkemedelslistan och säkerställa att olika mediciner inte krockar med varandra eller på annat sätt försämrar verkan. Miljöpartiet vill se en generell schemaläggning av läkare. Det är ett sätt för att skapa mer kontinuitet för patienten och motverka systemet med stafettläkare.

Vård i livets slutskede

Alla ska ha likvärdig tillgång till lindrande och omtänksam vård i livets slutskede, den så kallade palliativa vården. Vid vård i det egna hemmet ska patienten erbjudas god smärtlindring och hjälp av den avancerade mobila hemsjukvården (ASIH). Vi vill att den palliativa vården även ska kunna erbjuda goda kulturupplevelser i form av till exempel musik och konst. Djur ska användas mer brett inom vården, exempelvis inom palliativ vård eller rehabilitering.

Vid vård på Hospice ska lokalernas inredning ha en harmonisk färgsättning och inredning. Vid ombyggnad eller nybyggnation ska stor hänsyn tas till både den läkande miljön och den miljömässiga hållbarheten.

  

Fördjupning i ämnet Trygghet

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: