Jämställdhet

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Det kan handla om kvinnor som trots goda meriter har svårare att göra karriär inom universitet och näringsliv eller män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.

Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer. Osakliga löneskillnader ska inte förekomma och yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster. Därför anser vi att årliga lönerevisioner, som visar på orättvisor, måste göras i kommunen.

Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer i det som i dag är kvinnodominerade branscher. Anställda inom offentligt finansierad verksamhet ska ha rätt till heltid med möjligheten att gå ner till deltid. Sänkt arbetstid som norm är en verklig jämställdhetsreform.

Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla elever ska ha tillgång till sex- och samlevnadsundervisning med ett tydligt normkritiskt perspektiv. Stereotypa könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen redan från skolstarten. Vi vill att de pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen.

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet och i all kommunal verksamhet är likabehandling självklart.

Vi vill:

  • att kommunen gör årliga lönerevisioner för att uppnå jämställda löner.
  • att kommunen sänker arbetstiden som ett led i ökad jämställdhet.

Nyheter på Jämställdhet

Norrköping, 4 juni 2014

Fråga tjejerna vad de tycker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter