Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 Miljöpartiet de gröna Österåker
Datum och tid: 2023-03-29

Årsmötet för 2023 hölls den 29 mars kl. 18:30-20:30 i Alceahuset, KF salen, och inleddes med en presentation av trafikregionråd Anton Fendert. Mötet öppnades kl. 18:35, varpå mötesfunktionärer valdes och röstlängd fastställdes. Dagordningen godkändes med en justering.

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser presenterades och godkändes av mötesdeltagarna. Revisorns berättelse delgavs och resultat- samt balansräkning fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, dock med en reservation från en medlem.

Mötet informerades om 2022 års utbetalningar och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse fastställdes.

Mötet fortsatte med fastställande av arbetsordningar och uppförandekod. Mattias Lafvas berättade om det arbete som gjorts och presenterade de olika dokumenten. Efter diskussioner och förslag på ändringar fattades beslut om att godkänna arbetsordningarna och uppförandekoden med vissa redaktionella ändringar.

Därefter diskuterades storleken på styrelsen och revisionen, och beslut togs att fastställa fem styrelseledamöter och en revisor. Nomineringsstopp beslutades att vara vid varje val av ledamot eller roll.

Valberedningens arbetsberättelse presenterades, där de beskrev hur de hade tagit hänsyn till nuvarande styrelsens svar på frågor om hur de upplever arbetet. De hade också sökt efter ytterligare kvinnliga kandidater och yngre medlemmar men hade inga sådana förslag för tillfället.

Efter valberedningens redogörelse följde val av ordförande, där Mattias Lafvas föreslogs och valdes som ordförande. Beslut fattades också att en vice ordförande skulle väljas och att styrelsen skulle välja denne vid det konstituerande styrelsemötet.

Val av övriga styrelseledamöter genomfördes, där valberedningen presenterade sina förslag på kandidater. Mötet beslutade att välja valberedningens förslag, Mattias Lafvas, Heidi Stapf Ekström och Lars Magnusson. Björn Schulte-Herbüggen drog tillbaka sin kandidatur.

Val av ledamöter och ersättare i kommunala bolag bordlades, eftersom antalet ledamöter och styrelseuppdrag ännu var oklart.

Erik Wallin, extern revisor från Miljöpartiet de gröna Lidingö, valdes som revisor för föreningen.

Beslut fattades om firmatecknare där mötet delegerade ansvaret till styrelsen.
Val av representant i arvodesberedningen genomfördes och Jonathan Edin valdes.
Mötet beslutade att bordlägga punkten om val av ledamöter och ersättare i kommunala bolag.
Val av ombud och ersättare till kongressen resulterade i att Sigrid Walve blev ordinarie och Jonathan Edin förste ersättare, samt Monique Stalås Hörnsten andra ersättare.
Sigrid Walve valdes även till distriktsombud.
Styrelsen fastställdes som jury för Miljöpriset.
Inga propositioner, motioner eller övriga frågor inkom, och mötet avslutades.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter