Region Skånes klimatutsläpp ökar – utsläppen från flygresor ökade med 885 procent på ett år

Region Skånes klimatutsläpp ökar – utsläppen från flygresor ökade med 885 procent på ett år

Region Skånes klimatutsläpp ökade förra året – trots tydliga mål om att utsläppen ska minska och nå nettonoll senast 2045. Utsläppen av växthusgaser från de anställdas flygresor ökade med enorma 885 procent jämfört med året innan och är därmed högre än innan pandemin.

Enligt det klimatbokslut som finns med i Region Skånes miljöredovisning för 2022 ökade växthusgasutsläppen från regionens verksamheter med 3 procent. Den största ökningen i procent står de anställdas flygresor för. Mellan 2021 och 2022 ökade utsläppen med hela 885 procent.

Ökningen förklaras med pandemin och de restriktioner som då rådde, vilket gjorde att få medarbetare reste 2021. Men även jämfört med åren innan pandemin har utsläppen av växthusgaser från medarbetarnas tjänsteresor med flyg ökat.

2022 släppte medarbetarnas och politikernas flygresor ut 2 891 ton koldioxidekvivalenter – att jämföra med 2 414 ton koldioxidekvivalenter år 2019. Det är en ökning med 20 procent. Jämfört med 2018 är ökningen 79 procent.

– Det är en stor ökning. Trots att vi är mitt uppe i klimatkrisen flygs det väldigt mycket. Nu måste regionens medarbetare och politiker bli mycket bättre på att välja tåget framför flyget. Dessutom lärde pandemin oss att det går att ersätta vissa fysiska möten med digitala möten, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet och ledamot i regionstyrelsen.

Även utsläppen av växthusgaser från de livsmedel Region Skåne köper in har ökat, med 20 procent mellan 2021 och 2022. Den allmänna kollektivtrafiken ökar sin växthusgasutsläpp med tre procent och de interna godstransporterna med sex procent.

– Det borgerliga regionstyrets klimatarbete får klart underkänt. I en tid när utsläppen måste minska ökar istället Region Skånes utsläpp av växthusgaser. Vi har just haft en sommar med svåra översvämningar i Sverige och förödande skogsbränder i Europa och andra delar av världen. Nu krävs en mycket mer kraftfull klimatpolitik, även i Region Skåne, säger Mätta Ivarsson.

Miljöredovisningen behandlades på dagens sammanträde i regionstyrelsen. Med tanke på de ökade utsläppen yrkade Miljöpartiet att regionstyrelsen skulle uppmana samtliga nämnder och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för att regionens antagna klimat- och miljömål ska nås. Yrkandet röstades ner av den borgerliga majoriteten.

– Det räcker inte att ställa upp viktiga miljömål om styret sedan inte är beredd att agera för att nå dem, säger Mätta Ivarsson.

Läs hela miljöredovisningen här. Klimatbokslutet finns på sidan 10.

Relaterade nyheter

Skåne, 7 juni 2018

Skåne kan bli föregångsregion på livsmedelsinnovation

Skåne, 3 oktober 2016

Regionbudget 2017

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter