Vi kompromissar inte med sundbybergarnas välfärd!

Idag presenteras Sundbybergsmajoritetens budget för 2023. Förslaget från de fyra partierna innebär ett stort ansvarstagande för en långsiktigt hållbar ekonomi i staden som trots tuffa ekonomiska tider prioriterar sundbybergarnas välfärd och klimat. Partierna är överens om att en fortsatt stark välfärd är helt centralt och budgeten tar ett helhetsgrepp utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Sundbyberg står, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar de kommande åren med utbredd segregation både i skola och boende samt två områden på polisens lista över utsatta områden. Samtidigt pågår krig i vårt närområde, inflationen är hög, stigande el- och materialkostnader påverkar stadens kostnader negativt och staden har ökande pensionskostnader. Det är historiskt svåra ekonomiska förutsättningar för Sveriges kommuner. För att kunna bibehålla en hög ambitionsnivå kring välfärden och klimatet och skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet höjs kommunalskatten i Sundbyberg med 35 öre. Det motsvarar ca 41 kronor i månaden för den som tjänar 20 000 kr.

– Vi använder alla verktyg för att lägga en budget i balans som också har utrymme för nödvändiga satsningar. I vår budget tar vi höjd för de långsiktiga ekonomiska utmaningarna och hanterar de kortsiktiga kostnadschockerna. Det här är det bästa sättet att bygga ett hållbart Sundbyberg för alla sundbybergare, säger Peter Schilling kommunalråd för Socialdemokraterna.

De fyra partierna har sett ett behov av att fokusera på att skapa en långsiktig hållbar ekonomi där man trots behov för åtstramningar gör prioriteringar kopplat till förskola, skola och äldreomsorg. Bland annat genom att stärka barn och elevers språkutveckling, minska mängden timanställningar inom stadens verksamheter samt införa ramtid inom hemtjänsten för att öka självbestämmandet för stadens äldre.

– Regeringen ger Sundbyberg och andra kommuner ett stålbad. Vi, i styrande majoriteten tar nu ett helhetsgrepp om stadens resurser utan att sänka ambitionerna med sundbybergarnas välfärd så att vi kan säkerställa att förskolor, skolor och äldreomsorg kan fortsätta utveckla sin verksamhet. Vi tar ansvar för året som kommer och åren som kommer efter, säger Moisés Ubeira kommunalråd för Vänsterpartiet.

Sundbybergsmajoritetens ambition är ett jämlikt och inkluderande Sundbyberg som håller ihop och där människor från olika bakgrunder kan mötas och utvecklas tillsammans. Ambitionen tar sig uttryck genom olika initiativ, exempelvis inom kultur och fritidsområdet. Där ska dialogen med föreningsliv och medborgare stärkas, bland annat genom inrättandet av “årets kulturstadsdel”. “Årets kulturstadsdel” ska rotera årligen för att lyfta fram kulturen och bygga broar mellan Sundbybergs stadsdelar och dess invånare.

– Vi fortsätter att utveckla Sundbyberg till en mer hållbar stad. Under 2023 blir det därför en storsatsning på solceller på kommunala tak samtidigt som vi stärker kulturens roll för mänskliga möten på offentliga ytor, säger Stefan Bergström, kommunalråd för Centerpartiet.

Men det är inte enbart välfärden som Sundbybergsmajoriteten väljer att prioritera. De fyra partierna är överens om att klimat och miljö är en av styrets viktigaste prioriteringar i den gemensamma politiken. Det återspeglas inte minst i budgetens satsningar på grön omställning, utbyggd laddinfrastruktur och egenproducerad el.

– När den högerkonservativa regeringen nu lämnar walkover i klimatarbetet måste vi i kommunerna växla upp. Därför går vi nu fram med mål för fler laddstolpar, en plan för 100% elbilar i kommunen och en stor investering i solceller som också kommer minska kommunens kostnader från år ett, säger Martin Solberg, kommunalråd för Miljöpartiet. 

Sundbybergs nya majoritet kommer att värna om och utveckla Sundbybergs styrkor; vår trivsamma stad, våra fantastiska grönområden, våra goda kommunikationer, vår starka välfärd och vårt rika föreningsliv. Vår vision är ett jämlikt och hållbart Sundbyberg som håller ihop och som är ett föredöme i klimat-och miljöomställningen. Tillsammans kommer vi ta ansvar för en god ekonomi och för att se till att Sundbyberg fortsätter att utvecklas som en fantastisk stad att leva i.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet. 

Sundbybergsmajoritetens budget 2023:

 • Förbättra Sundbybergs stadsmiljö med fokus på stadsnära grönska, sommargågator och mobilitet.
 • Fokus på hållbarhet i stadsutvecklingen genom ökad elektrifiering i staden genom utbyggd laddinfrastruktur och lokalt egenproducerad el redan år 2023.
 • Skydda mer av stadens natur, bland annat genom att inrätta ett naturreservat i Rissne ängar.
 • Fortsatt planera stadens gaturum efter de klimatsmarta transportsätten gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Hallonbergslyftet, en storsatsning som syftar till att skapa ett tryggt och attraktivt område för de som bor där och de som vill flytta dit.
 • Krafttag mot välfärdskriminalitet genom samverkan med relevanta myndigheter.
 • Ett mer rättvist system för fördelning av skolpeng i Sundbybergs skolor och förskolor.
 • Genom satsningar på språkutveckling för barn i både för- och grundskola ska fler få nycklar att klara sig vidare i livet.
 • Arbetsmarknadsåtgärder riktade mot de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Säkra antalet förskoleplatser i Sundbybergs stad genom att bygga bort tillfälliga paviljongslösningar. Till exempel ska förskolan Dimslöjan få permanenta lokaler i närområdet.
 • En trygg och pålitlig äldreomsorg med ökat självbestämmande genom ramtid. Där både omsorgstagare och personal har goda förutsättningar att trivas och utvecklas.
 • Stärka arbetet för en mer aktiv personalpolitik för att säkerställa rätten till heltid, minska antal timanställda, förbättra arbetsmiljön och öka jämställdheten.
 • Mer kultur i den offentliga miljön genom inrättandet av årets kulturstadsdel.
 • Stärkt dialog med föreningslivet bland annat genom införandet av föreningarnas dag.
 • För att Sundbyberg ska bli en ännu bättre stad för näringsidkare ska bemötandet och dialogen stärkas.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter