Energifrågor

Yttrande över förslag om Kraftvärmeverket i Hagby

Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Däremot behövs fler utredningar om just Hagby.
Miljöpartiet är i grunden positiv till anläggningar vilka reducerar nettoutsläppen av växthusgaser genom förbränning av förnyelsebara bränslen. Det föreslagna kraftvärmeverket i Hagby är ett ambitiöst och prestigefyllt miljöåtagande vilket ger Täby och angränsande kommuner fjärrvärme samt levererar el till det nationella nätet.

Planerna har emellertid mött omfattande kritik från allmänheten. Materialet som presenterats vid programrådet emanerar i stor utsträckning från E.ON. själv vilket spätt på kritiken. Det vore ytterst beklagligt om verket visar sig inte kunna uppnå de högt ställda miljömålen. För att öka trovärdigheten i utredningarna föreslår därför Miljöpartiet att kontroversiella frågor tas upp av sakkunniga utredare vilka är oberoende av både E.ON. och kommunen..

Se hela yttrandet i pdf-filen nedan.

http://www.mp.se/sites/default/files/yrkande_hagby.pdf

 

 

Solceller på kommunala byggnader

Energi är en av våra allra viktigaste frågor. Så pass viktig att vi behöver fundera på hur vi säkrar att Täbys medborgare över tid blir självförsörjande gällande sin egen närproducerade, närodlade elproduktion. Då energifrågan är så viktig så behöver kommunen se över vad vi kan göra för att säkerställa el-tillgången för våra medborgare och verksamheter i möjligaste mån, oavsett vad som händer. Ett sätt att säkra upp el-tillgången i Täby kommun är att vi ser till att våra kommunala byggnader har egen elproduktion. Detta kan göras genom exempelvis anläggning av solpaneler på tak eller väggar, men det kan också ske genom att man använder sig av exempelvis fönster med inbyggda solpaneler.

För att säkra el-tillgången i Täby kommun yrkar Miljöpartiet de Gröna i Täby:

  • att alla kommunens byggnader ska vara självförsörjande när det kommer till elproduktion för att täcka de behov av el som verksamheten och fastigheten har.
  • att solceller eller solpaneler ska installeras på alla kommunala fastigheter

Läs hela motionen här.

Gör anläggningen av solceller bygglovsfria

Vi i miljöpartiet är emot regelverk som gör en grön omställning svårare. Vi vill underlätta all typer utav initiativ där klimat och miljö främjas. På nationell nivå så vill Miljöpartiet ta fram en nationell strategi för solenergi i Sverige för produktion av el och värme. Ta fram kommunala solbruksplaner för att underlätta snabba processer. All nybyggnation och alla större renoveringar ska ha solenergi, och det behöver bli enklare att vara både egen producent av och delägare i solenergi.

Vi vill också underlätta för fler att sätta upp solceller. Nationellt vill vi utvidga skattereduktionen till att även omfatta andelsägd förnybar el för att underlätta investeringar från bostadsrättsföreningar, hyresrättshushåll och samfälligheter.

I Täby vill vi att det inte ska krävas något bygglov för bostadsägare att sätta upp solceller på sina fastigheter.

Nyheter på Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter