Skola och förskola

Skola och förskola

Skolan i Väsby är på rätt väg. En rad betydande satsningar på skolan och förskolan har gjorts. Nu måste vi gå vidare och fortsätta vårt arbete för Väsbys elever och barn.
En bra skolgång skapar möjligheter medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar, bland annat till god självkänsla, jobb och bostad.
Alla elever måste ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för respektive utbildning. Vi kan inte acceptera en skola där elever tillåts halka efter och slås ut. Alla ska kunna nå sin fulla potential.

Miljöpartiet vill

Stärkt elevstöd och utökad elevhälsa
Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Det är avgörande att stödinsatser sätts in tidigt. Stärkt stöd måste ges utifrån individuella förutsättningar. Vissa barn behöver stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

Utbyggd elevhälsa. En satsning på elevhälsan är positivt för alla elever, men är särskilt viktigt för elever med olika svårigheter.  Den elev som behöver det  ska kunna få träffa en skolsköterska, kurator, specialpedagog eller skolpsykolog.

Satsning på nyanlända elevers lärande och integration. Läxläsning och utökad studiehandledning utifrån de fem största modersmålen. Kompetens kring språkstödjande arbete med barn med annat modersmål än svenska  ska utvecklas. läxhjälp, lovskola och stöd för de som behöver. Vi vill se en utbyggd lovskola samt utbyggd läxhjälp utanför skoltid på alla skolor.

Mer rörelse under skoldagen. Målet är att det ska bli ett dagligt arbetssätt på skolan. Eleverna mår bättre och deras skolresultat förbättras när de är mer fysiskt aktiva.

Trygg och inspirerande skolmiljö
Skolan ska utmärkas av trygghet och arbetsro. En trygg miljö i förskolan och skolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas och lära sig. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Det måste vara nolltolerans mot mobbing och trakasserier. Barnens miljöer ska vara inspirerande, aktiverande och väcka nyfikenhet för nya utmaningar och kunskap om omvärlden. Skollokalerna ska vara ändamålsenliga och i gott skick. Dessvärre är underhållet och förnyandet av kommunens skol- och förskolelokaler sedan lång tid eftersatt. Detta vill vi ändra på. 

Upprustning av våra skol- och förskolelokaler samt byggandet av en ny Breddenskola. Vi vill  ge elever och personal en förbättrad arbetsmiljö. Modernare lärmiljöer ger bättre förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Vi ser att Breddenskolan är i behov av nya lokaler. Vi vill se ett fortsatt arbete för energieffektivisering och program för giftfri skolmiljö ska fullföljas.

Mindre barngrupper i förskolan. Mindre barngrupper är särskilt viktigt för små barn och för barn med särskilda behov. Gruppstorleken påverkar förskolans kvalitet, barnens trygghet och utveckling. Vårt mål är att kunna ta ett första steg och minska barngrupperna med i         genomsnitt ett barn under nästa mandatperiod.

Fler friluftsförskolor, satsning på utomhuspedagogik. Genom att vistas ute ökar känslan för naturen och förståelsen för hållbar utveckling. Lägger man grunden för goda friluftserfarenheter ökar chansen att som vuxen ägnar sig åt natur- och friluftsliv, vilket gynnar folkhälsan. Upplands Väsbys Naturskola ska fortsätta utveckla sin roll kring att stimulera förskolor och skolors utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Stärkt ledarskap och skickliga pedagoger
Upplands Väsby ska vara en attraktiv skolkommun med skickliga lärare och skolor i framkant. Att sätta elevernas lärande i fokus, anpassa undervisningen, och ställa höga krav på eleverna är centrala framgångsfaktorer. Rektorn har en nyckelroll som pedagogisk ledare och lärarens förmåga och kompetens i klassrummen är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas.

Mer resurser till de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Det ger möjlighet till fler personal men också till en ökad andel behöriga och erfarna lärare.
Insatser för stärkt ledarskap i skolan. Rektorernas förutsättningar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet ska stärkas genom kompetensutveckling, samt genom ökat stöd i upphandlings-, lokal- och ekonomifrågor.
Utveckling av digital kompetens och digitala verktyg. Den allra viktigaste förutsättningen för att elever ska kunna få en digital kompetens är att rektorer och lärare har den kompetens som behövs. Vi vill satsa på kompetensutveckling av pedagoger i digitala kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Nyheter på Skola och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter