Arbetsmiljön ska vara den bästa

Region Uppsala behöver nu säkerställa att alla medarbetare trivs, att administrationen minskar, tidstjuvar avskaffas, kontinuiteten ökar och att karriär- och löneutveckling i vården möjliggörs, skriver sex regionråd från L, M, C, KD och MP.

När vi träffat och talat med många av Region Uppsalas cirka 12 000 anställda får vi höra samma sak. Medarbetarna brinner för sitt arbete, uppskattar mötet med patienter och anhöriga, men de saknar kollegor och upplever ofta att chefer och ledning är frånvarande.

De sliter med en alltmer avancerad vård med växande administration och i lokaler som många gånger är omoderna. Patientflödena fungerar inte alltid optimalt och medarbetarna upplever inte att deras kompetens kommer till sin fulla rätt.

Under 2018 ledde bristen på erfarna sjuksköterskor till en hävstångseffekt och stort underskott för Akademiska sjukhuset.

Färre vårdkontakter, ökade kostnader för köpt vård och lägre riks- och regionintäkter än budget utan tillräckliga åtgärder från den dåvarande politiska ledningen, har fått allvarliga effekter. Kostnaderna för inhyrd personal har stått helt utan kostnadskontroll, trots flera års löften om det motsatta och många vårdplatser har tvingats stänga.

Trots att vården fått stora ekonomiska tillskott har de senaste årens arbetsgivarpolitik fått allvarliga konsekvenser för vården i länet. Den här utvecklingen måste vi vända.

I höstens valrörelse utlovade vi en ny politik för våra medarbetare där vi tar deras behov och åsikter på allvar. Region Uppsala behöver strategier både på kort och lång sikt för att bättre kunna rekrytera och behålla rätt kompetens.

Därför sjösätter vi nu ett genomgripande arbete med vår viktigaste resurs i centrum: medarbetaren.

Första insatsen genomfördes redan efter årsskiftet, då vi beslutade att de kritiserade arbetstidsmodellerna på Akademiska sjukhuset ska förändras. Detta arbete pågår nu med hög intensitet och vi hoppas på en välförankrad lösning snarast möjligt.

Nu tar vi nästa steg. Region Uppsala behöver en plan för att lösa bemanningskrisen både på kort och lång sikt. I dag har vi mycket stor brist på bland annat sjuksköterskor, specialister i allmänmedicin, barnmorskor, biomedicinska analytiker, specialisttandläkare och psykoterapeuter.

Inom bara några år visar prognoserna att vi kommer att sakna många av de kompetenser som bemannar exempelvis en vårdcentral.

Detta samtidigt som vi arbetar brett med att flytta vård från sjukhusen till primärvården och den nära vården.

Därför behövs en tydligare plan kring kompetensförsörjning med målet att vi ska kunna bemanna framtidens hälso- och sjukvård. Region Uppsala behöver nu säkerställa att alla medarbetare trivs, att administrationen minskar, tidstjuvar avskaffas, kontinuiteten ökar och att karriär- och löneutveckling i vården möjliggörs. Arbetsmiljön ska upplevas som bästa möjliga av de anställda.

Steg ett i detta arbete innebär också en redovisning av de senaste årens kompetensförlust och dess orsaker samt en beskrivning av hur vakanser påverkar produktionskapacitet och ekonomi.

Det behövs ett strukturerat arbete där vi fångar upp orsaker till att medarbetare väljer att lämna Region Uppsala som arbetsgivare. Vi behöver också bli en lyssnande organisation där medarbetarnas synpunkter blir en del av verksamhetsutvecklingen.

Vi i den politiska ledningen tänker ta vårt ansvar och göra vårt yttersta för att Region Uppsala ska kunna rekrytera och bemanna bättre. För första gången startas nu ett arbete som helt och hållet sätter Region Uppsalas medarbetare i centrum. Region Uppsalas viktigaste resurs är medarbetarna.

Stefan Olsson, M, regionråd

Emilie Orring, M, regionråd

Johan Örjes, C, regionråd

Björn-Owe Björk, KD, regionråd

Malin Sjöberg Högrell, L, regionråd

Malena Ranch, MP, regionråd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: