Fler ungdomar förtjänar en tobaksfri skoltid

För att minska tobaksbruket bland unga har skolan en viktig roll, skriver Malena Ranch (MP) och Bengt-Ivar Fransson (M).

Tobak är ett av våra allra största folkhälsoproblem. Rökning orsakar nikotinberoende och ökar risken för att drabbas av en rad dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Rökning är också den enskilt största påverkbara orsaken till cancer generellt, framför allt lungcancer där den orsakar 90 procent av fallen.

Riskerna med tobaksbruk är väl kända sedan länge. Nu börjar även kunskapsläget kring e-cigaretters skadliga inverkan på hälsan klarna. Forskning visar att även e-cigaretter ger en kvarstående ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdom.

Dessutom visar vissa studier även på att ämnen i e-cigaretter kan skada kognitiva funktioner, minne och inlärningsförmåga i högre grad än vanlig tobak. Ungdomar som använder e-cigaretter fördubblar dessutom risken att senare börjar röka vanliga cigaretter.

För att minska tobaksbruket bland unga behövs övergripande insatser som handlar om att främja tobaksfria vardagsmiljöer och minimera tobakens plats i samhället. Sedan 1994 är det enligt tobakslagen förbjudet att röka på skolgårdar. 2005 förbjöds rökning på caféer och restauranger. Sedan i somras är det inte heller tillåtet att röka på uteserveringar och kollektivtrafikhållplatser.

Även i kommuner och regioner kan vi göra mycket. I Uppsala län finns sedan 2016 en handlingsplan där länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid

I en rapport från Länsstyrelsen tidigare i år framkom att skolorna främst fokuserar på rökning och det lagstadgade kravet att rökning inte ska ske på skolans område, men att mer finns att göra när det gäller att arbeta för en tobaksfri skoltid. Undersökningen Liv och hälsa ung 2019 visar att mycket få elever röker regelbundet. I till exempel i Knivsta har över 80 procent avhållit sig från att ens ha provat.

Hälsoäventyret vid Region Uppsala – en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga - har tillsammans med Länsstyrelsen lanserat en webbplats, figgesresa.se, som ska inspirera lärare, elever och föräldrar i arbetet med att nå en tobaksfri skoltid.

I veckan samlas skolledare och medarbetare samt förtroendevalda för att ta del av skolors erfarenheter i arbetet för en tobaksfri skoltid, det nya materialet som tagits fram för att underlätta arbetet i denna fråga samt ta del av ny forskning om tobakens effekter på unga och hur e-cigaretter påverkar hälsan.

Utmaningarna finns kvar och kräver samverkan och kunskapsutbyte. Trots kunskap om tobakens skadeverkning så börjar varje år ungefär 16 000 ungdomar med någon form av tobak.

I gymnasiet uppger 23 procent att de röker och totalt är det fler än 30 procent som använder olika former av nikotinprodukter så som cigaretter, snus, vattenpipa eller e-cigaretter enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Forskning har visat att det är avgörande att förmå unga att aldrig testa någon form av tobaksprodukt. Det är som ung det finns en nyfikenhet att testa tobak - ungefär 90 procent som testar tobak gör det innan 18 års ålder. Dessutom är hälsoriskerna och beroendet allvarligare ju tidigare tobaksdebuten sker, eftersom kroppen inte är fullt utvecklad.

Den faktor som utgör den största direkta risken för att börja röka är rökande kompisar och näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest enligt A Non Smoking Generation.

Skolan har därför en mycket viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet. Genom en tobaksfri skoltid ges goda förutsättningar att nå vuxenlivet utan att ha fastnat i tobaksberoende och sämre hälsa som följd.

Malena Ranch (MP)

regionråd och ordförande i vårdstyrelsen, Region Uppsala

Bengt-Ivar Fransson (M)

ordförande i utbildningsnämnden, Knivsta

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: