Gröna kämpar mot oron och för framtidslängtan

Hållbara samhällen kräver samarbete. Med Agenda 2030 kan vi lösa gemensamma problem, skriver Linda Eskilsson (MP), kommunalråd, Rickard Malmström (MP), kommunalråd, Malena Ranch (MP), regionråd och Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot.

Mänskligheten står inför många utmaningar varav klimat, artutrotning och ojämlika villkor är bland de största. Inför dessa och andra stora utmaningar är det viktigt att arbeta tillsammans.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är ett ramverk med verktyg för att nå en hållbar utveckling: att lösa klimatkrisen, att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att främja fred och rättvisa.

Agenda 2030 visar med tydlighet hur klimat, miljö, ekonomi och hälsa är beroende av varandra. Människor som lever under fattiga och ojämlika förhållanden drabbas än värre av klimatkrisen. Klimatkrisen riskerar också allvarligt öka konflikter då resurser minskar till följd av extremväder.

För Miljöpartiet är Agenda 2030 ett mycket viktigt verktyg på lokal, regional och nationell nivå. Som styrande parti i Uppsala kommun, Region Uppsala och i regeringen har vi möjlighet att arbeta med konkreta åtgärder.

Statsminister Stefan Löfven har i tidigare regeringsförklaringar gjort klart att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Sveriges miljömål visar konkret vad Sverige ska göra för att bidra till de 16 miljökvalitetsmål i den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behövs en omställning av samhället, till hållbar konsumtion och produktion inom ekosystemets ramar så att även kommande generationer kan använda deras tjänster. Regeringen har därför genomfört de största satsningarna på miljö- och klimatområdet någonsin.

Uppsala kommun och Region Uppsala är viktiga krafter i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom våra egna verksamheter och i samverkan med andra aktörer kan vi främja en hållbar utveckling.

Ett tydligt exempel är att Uppsala tidigare i år rankades högst av alla kommuner i tidningen Dagens samhälles sammanställning över vilka som bäst uppnår Agenda 2030. Uppsala kommun var tidigt med om att inkludera de globala målen i kommunens verksamhet. Även Region Uppsala har integrerat de globala målen i sin verksamhet.

Transporter är en viktig del vad gäller hållbart samhälle. I Uppsala planerar vi nu för kapacitetsstark kollektivtrafik där spårväg i Uppsala och fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm är det som ger bäst förutsättningar för att långsiktigt klara resandevolymer i en växande region som Uppsala län. På nationell nivå behövs också investeringar i järnväg för mer och snabbare tåg.

 

Genom tuff klimat- och miljölagstiftning och företag som är beredda att ställa om skapar vi konkurrensfördelar i en värld som söker innovationer och hållbar inriktning. Nu är Vattenfall, LKAB och SSAB på god väg att tillsammans få fram stålproduktion utan kol.

Ett viktigt resultat av klimatlagen som Miljöpartiet varit drivande i att få igenom och som sju av riksdagens partier står bakom. Genom klimatsmarta investeringar skapas nya jobb och välfärden byggs på. När vi tar ansvar för vår klimatpåverkan i Sverige visar vi ledarskap för alla världens länder.

Vi gröna har en positiv syn på människans möjlighet att förändra och utveckla våra liv. Vi har fantastiska möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi är den generation som på allvar har möjlighet att bekämpa fattigdom, främja jämlikhet och jämställdhet och värna ett hållbart klimat för kommande generationer.

En viktig förutsättning för att vi ska lyckas klara målen i Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Särskilt viktigt är det att ta till vara ungdomars engagemang. Skolan har en viktig roll att sprida kunskap och ge utrymme för diskussion om de globala målen.

Genom att vi tillsammans arbetar med omställning till ett hållbart samhälle och motverkar klimatkrisen bidrar vi också till en säkrare värld genom minskad risk för konflikter. Så för ett hållbart klimat krävs ett hållbart samhälle. För ett hållbart samhälle krävs ett hållbart klimat. Allt hänger ihop.

Vårt uppdrag är att bygga ett samhälle där vi kan leva gott utan att förbruka den jord våra barn och barnbarn ska bo på. Vi gröna vill kämpa för en framtid att längta till - inte att känna oro inför. Genom Agenda 2030 kan vi lokalt, regionalt, nationellt och globalt arbeta för hållbar utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: