Ingen ska behöva bli undernärd på sjukhuset

Ingen ska behöva bli undernärd på sjukhuset

Den 7 november uppmärksammas Nutrition Day som är ett årligt, internationellt initiativ för att mäta, uppmärksamma och bekämpa undernäring på hälsovårdsinstitutioner. Agneta Niklasson (MP), Karin Thomasson (MP) och Malena Ranch (MP) skriver i Dagens Samhälle
Undernäring hos sjuka och äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det finns i hemmen, inom äldreomsorgen och på sjukhus. Den sjukhusrelaterade undernäringen är ett patientsäkerhetsproblem. Trots det saknas ett tillräckligt stort arbete med att identifiera och minska förekomsten av sjukhusrelaterad undernäring. Nutrition måste ses som en del av den medicinska behandlingen och med de krav på kompetens och patientsäkerhet som gäller för övrig behandling i hälso- och sjukvården.

Undernäring orsakar ett stort fysiskt lidande och ökar risken för till exempel svårläkta sår, infektioner och fallskador. En undernärd patient har cirka 25 procent längre vårdtid än välnärda patienter.
På många håll upplever såväl dietister, sjuksköterskor och läkare – samt patienterna själva – stora svårigheter att individanpassa mat och nutritionsbehandling under sjukhusvistelsen.
Det krävs därför ett ökat fokus och kunskap samt rutiner om mat och nutrition bland medarbetare i vården och att frågan också lyfts upp på den politiska agendan i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

I samband med SKL:s kongress 27-29 november lämnar vi därför från Miljöpartiet en motion med förslag om att Sveriges Kommuner och Landsting tar sig an frågan och rekommenderar regionerna att göra mätningar av sjukhusrelaterad undernäring och risk för undernäring. Genom att ge regionerna jämförbara data skulle arbetet mot undernäring kunna uppmärksammas och prioriteras på liknade sätt som arbetet med trycksår eller återinläggningar har gjorts. Resultaten kan ligga till grund för fortsatt arbete, på såväl regional som nationell nivå. Frågan om sjukhusrelaterad undernäring bör lyftas in i arbetet med SKL:s ”Strategi för hälsa”.

Idag finns det enskilda exempel på sjukhus som genomför lokala punktprevalensmätningar inom nutritionsområdet. Men det är oklart hur många regioner som arbetar med mätningar, och de som finns är utformade på olika sätt.  I jämförelse med andra nationella mätningar som rör exempelvis trycksår eller återinläggningar, är undernäring inte något som kontinuerligt uppmärksammas och återkopplas inom ramen för SKL:s arbete med att stödja patientsäkerhetsarbetet i regionerna.

Det finns ett nationellt kvalitetsregister, Senior Alert, där bland annat förekomsten av undernäring/ risk för undernäring registreras och rapporteras, men det är få sjukhus som använder detta register, det används mer frekvent inom kommunerna.  Senior alert är dessutom avsett endast för äldre personer. Sjukvården behöver inkludera även personer barn, unga och personer under 65 år i arbetet med undernäring. 

Behandling av undernäring är en fråga om patientsäkerhet och det är en effektiv metod för att förebygga vårdskador. Genom att vara vaksam på risken för och tidigt upptäcka undernäring kan åtgärder sättas in innan konsekvenserna blir stora med svårläkta sår och infektioner. Det är därför viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting utvecklar så att undernäring finns med som del av patientsäkerhetsarbetet genom att efterfråga och analysera resultat från regionerna.

Agneta Niklasson (MP), ombud vid SKL:s kongress
Karin Thomasson (MP), gruppledare MP:s SKL-grupp
Malena Ranch (MP), regionråd Region Uppsala

Relaterade nyheter

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter