Ja till samhällsviktig verksamhet på Arlanda

Infrastrukturdepartementet har bjudit in Region Uppsala att lämna synpunkter på
rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden. På regionstyrelsens senaste sammanträde behandlades förslag om remissyttrande.

I förslaget till remissyttrande lyfter Region Uppsala flera delar kopplat till rapporten.
Men en synpunkt rör mer utökning av Arlandas kapacitet med ytterligare en start- och landningsbana, något som mer ska ses som en åtgärd för att främja möjlighet till mer flygverksamhet snarare än trygga den samhällsviktiga delen av flyget så som ambulansflyg. Det torde ju vara den samhällsviktiga delen som borde stå i fokus för ett remissyttrande från Region Uppsala och inte önskemål om utökad kapacitet i största allmänhet.

Av klimatskäl behöver vi resa mer hållbart och flyget har stora problem med såväl utsläpp som höghöjdseffekt vilka båda förvärrar klimatkrisen. Med tanke på att resandet med flyg behöver minska så anser Miljöpartiet att befintlig infrastruktur på Arlanda bör vara fullt tillräcklig för att rymma den samhällsviktiga verksamheten. Det är således av högsta vikt att främst möjliggöra för effektivare användning av befintlig infrastruktur framför att utöka med ytterligare start- och landningsbanor.

Miljöpartiet yrkade därför på regionstyrelsen på justering avseende förslaget till remissyttrande

– att stryka meningen ”En ytterligare start- och landningsbana är en av de frågor som utvecklingsarbetet behöver fokusera på.”.

 

Läs mer

Handlingar i ärendet

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter