Kraftsamling för Region Uppsala

Trots stora insatser har sjukvården i regionen under flera år gått med underskott, skriver majoritetsstyrets regionråd i Uppsala Nya Tidning 28 maj.

Lågkonjunktur, ökad arbetslöshet, prognoser om stora underskott i landets regioner och otillräckliga statliga resurser till regionsektorn gör att förutsättningarna för 2025 års budget är mycket tuffa. Det kräver att de insatser som prioriteras i budgeten behöver ge så stor effekt som möjligt för de resurser som regionen har att tillgå. Det gör även att gemensamma ansträngningar behövs för att hitta lösningar som kan utveckla och göra regionens verksamheter mer robusta.

Under flera år har sjukvården i vår region brottats med stora underskott trots insatser. Det är uppenbart att vi måste arbeta annorlunda. Därför behövs det vi har valt att kalla för “Kraftsamling för sjukvården”. Där ska politiken tillsammans med medarbetare och experter ta fram nödvändiga reformer som kan utveckla sjukvården, förbättra arbetsmiljön och säkra en långsiktigt hållbar ekonomi.

Arbetet består av två delar. En del består av att hitta satsningar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i nära förankring med fackliga företrädare. Detta är avgörande för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas arbetsvillkor. Den andra delen handlar om åtgärder för att hitta förändrade arbetssätt och investeringar som både på kort och lång sikt kan leda till minskade kostnader.

Detta är ett långsiktigt arbete som måste göras om vi ska kunna vända de utmaningar som Region Uppsala brottas med. Avgörande är att detta görs tillsammans med våra medarbetare. Det ska vara enkelt för medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av såväl den egna arbetsplatsen som regionen som helhet och kunna bidra med ständiga förbättringar samt idéer om förändrade arbetssätt.

Ett prioriterat område är barn- och ungdomspsykiatrin som ges extra medel för att kunna upprätthålla tillgängligheten för barn och unga i behov av stöd. Barns psykiska ohälsa växer sig allt större och hela vårt samhälle måste finnas där för våra barn. Region Uppsala kan och måste göra sin del men här behöver samverkan med kommunerna och elevhälsan för förebyggande och tidiga insatser bli bättre än i dag.

Vården för vissa grupper har fått stå tillbaka och behöver få högre prioritet. Där är perukbidraget för patienter med håravfall ett exempel där ersättningsnivån legat på en mycket låg nivå i vår region jämfört med resten av landet. Därför fördubblar vi perukbidraget i budgeten för nästa år. Patienter som har tappat håret av exempelvis cellgiftsbehandlingen ska inte må sämre än vad de redan gör för att de inte har råd med en peruk.

Vi ser även ett behov att utveckla den förlossningsvård som Region Uppsala kan erbjuda våra födande kvinnor. Därför påbörjar vi arbetet med att införa en barnmorskeledd enhet i kombination med regionfinansierade hemförlossningar. Förlossningsvård måste i likhet med annan vård kunna nivåstruktureras och erbjudas på fler vårdnivåer givet att alla inte är i behov av den högsta vårdnivån. Detta kommer inte vara aktuellt för alla födande, men ska ses som ett möjligt valbart alternativ för de som är omföderskor och med förväntat normala förlossningar.

Region Uppsala ska fortsätta arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling i hela länet. I takt med att länet växer ska Region Uppsala säkerställa en fossilfri kollektivtrafik med brett utbud och prisvärda taxor. Kollektivtrafiken ska vara en självklar och attraktiv del i länsbornas transporter. I vårt budgetförslag väljer vi att göra det enklare och billigare för barnfamiljer att välja kollektivtrafik. Barn till och med 11 år ska kunna åka kollektivt kostnadsfritt när de åker med en vuxen.

Ska vi lyckas navigera oss genom denna tuffa tid måste vi våga tänka och arbeta annorlunda i nära samarbete med våra medarbetare. Vi ser med tillförsikt att den budgeten som vi nu lägger fram är ett viktigt steg på vägen för att möjliggöra det långsiktiga arbetet för att vända utvecklingen i vår region.

Helena Proos, regionstyrelsens ordförande (S)
Vivianne Macdisi, regionråd (S)
Neil Ormerod, regionråd (V)
Salima Korshed, regionråd (V)
Unn Harsem, regionråd (C)
Helene Zeland Bodin, regionråd (C)
Hans Wennberg, regionråd (MP)
Jenny Lundström, regionråd (MP)

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter