Läkare i Region Uppsala har för många patienter

Att minska antalet patienter per läkare är en av de enskilt viktigaste åtgärderna som kan göras för att få en bättre arbetsmiljö på vårdcentralerna. Det ger också en högre kontinuitet och en bättre tillgänglighet för patienterna. Region Uppsala behöver göra omfattande insatser de kommande åren för att klara av omställningen till nära vård och säkra en bra arbetsmiljö på vårdcentralerna

Kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin är en alltmer kritisk fråga för primärvården i såväl Region Uppsala som i andra regioner. Läkare i primärvården signalerar om en hög arbetsbelastning och stress. I undersökningar som Region Uppsala har gjort framkommer det tydligt att primärvårdsläkarna önskar större inflytande över sin tid och en begränsning av sitt uppdrag, för att säkra en hållbar arbetsmiljö.

Prognoser som gjorts både på nationell nivå och av Region Uppsala pekar på att det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmsta åren för att möta den demografiska utvecklingen med kraftigt ökande vårdbehov.

I början av sommaren fattade vårdstyrelsen beslut om att ta fram en genomförandeplan för att införa ett målvärde för tak för antal listade patienter på vårdcentraler. I dagarna presenterades en rapport med nulägesanalys och genomförandeplan för att nå 1 100 patienter per läkare, vilket vårdstyrelsen har ställt sig bakom.

1 100 patienter per distriktsläkare är också Socialstyrelsens riktvärde. Det kan jämföras med nuläget. För vårdcentraler i offentlig regi ligger genomsnittet på 2779 patienter per distriktsläkare, för privata vårdcentraler är motsvarande siffra 2530. I de beräkningarna har man inte tagit hänsyn till ST-läkare och övriga läkare i tjänst som idag gör en stor del av uppdraget på vårdcentralerna. Men det ger en fingervisning om att det kommer krävas en omfattande satsning på primärvården för att nå de nationella riktlinjerna, och en bra arbetsmiljö. Ett listningstak på 1 100 patienter per läkare motsvarar behovet av ett tillskott på 145-180 distriktsläkare i Region Uppsala. Att införa ett listningstak är ett sätt att begränsa uppdraget och uppnå en rimlig arbetsmängd, och därmed förbättra arbetsmiljön samt öka primärvårdens attraktivitet. Det krävs alltså ett strategiskt och långsiktigt arbete, där Miljöpartiet föreslår följande åtgärder:

– Region Uppsala bör fastslå ett tak för hur många listade patienter varje läkare på vårdcentraler i Region Uppsala bör ha. Målvärdet för tak rekommenderas vara 1 100 patienter per specialistläkare och 550 patienter för en ST-läkare, med sikte att uppnå målvärdet senast år 2030.

– Satsa på en successivt ökad finansiering av primärvården där dess andel av hälso- och sjukvårdens budget går från dagens knappt 17 procent till 25 procent 2030. En stegvis ökning av den fasta ersättningen är en grundförutsättning för att primärvården ska klara av att utvecklas för att möta de snabbt ökande behoven av vård.

– Fortsatt satsning på ST-läkare i allmänmedicin. De senaste åren har vi gjort en stor satsning på att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin. Den satsningen behöver fortsätta och utvecklas för att också ta höjd för kommande års pensionsavgångar.

– Region Uppsala behöver ge ett ökat HR-stöd till verksamhetschefer både i rekryteringsarbete och att utveckla arbetsmiljön med fokus på ett modernt ledarskap

och delaktighet från medarbetarna. Det förbättrar möjligheten att rekrytera nya distriktsläkare men också att redan anställda läkare kan vilja gå upp i arbetstid eller arbeta kvar längre.

– Gör det attraktivt att arbeta kvar efter pensionen. Nästan en tredjedel av distriktsläkarna är 57 år och äldre. De skulle teoretiskt sett kunna gå i pension under perioden 2023-2030, vilket skulle innebära ett tapp om motsvarande 64 heltidstjänster. Region Uppsala behöver ta fram en plan för hur läkare ska vilja och orka arbeta kvar efter pensionen och göra det attraktivt att göra det.

– Påskynda arbetet med att i högre utsträckning nyttja hela teamets kompetens från flera professioner inom primärvården samt nyttja digitala verktyg i högre utsträckning. Effektivisera administration och minska den administrativa bördan avseende sjukskrivningar. Hitta incitament för att utveckla task-shifting och teamarbete.

– Satsa på moderna lokaler. Den fysiska arbetsmiljön brister på många vårdcentraler som sitter i lokaler som är för små och har inomhusmiljöproblem. Region Uppsala behöver säkerställa moderna och funktionella lokaler för primärvården.

En väl utvecklad primärvård med kontinuitet och tillgänglighet gör att behovet av andra hälso- och sjukvårdsresurser minskar, exempelvis antal vårddagar, andel återinläggning, antal besök på akuten och belastning på övrig akutsjukvård.

En ökad finansiering av primärvården ger en kostnadseffektiv vård som gynnar både patienter, vårdens medarbetare och samhällsekonomi. Det är en ödesfråga att utveckla primärvården i Region Uppsala. Det krävs omfattande åtgärder för att klara av det framtida uppdraget. Under min tid som ordförande i vårdstyrelsen har Region Uppsala tagit fram en åtgärdsplan för att klara av uppdraget. Nu krävs det att kommande politiska ledning vågar fatta nödvändiga beslut för att verkställa den.

Malena Ranch (MP)
Ordförande i vårdstyrelsen

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter