Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Regionrådet Hans Wennberg (MP) lämnar in en motion i samband med regionfullmäktige med flera förslag för en lyhörd och öppen organisation som kan bidra till att utveckla Region Uppsala och dess verksamheter.

– Region Uppsala ska vara en öppen organisation, som är villig att ta del av idéer, synpunkter och förslag från medborgarna och medarbetarna för att utveckla verksamheter samt koppla detta till den politiska beslutsprocessen. Genom dialoger som sker med medborgare och medarbetare finns goda möjligheter att vidareutveckla arbetssätt och åtgärder för att utveckla våra verksamheter, säger Hans Wennberg (MP)

I motionen föreslås:

Utreda hur Idékraft som verksamheterna inom Region Uppsala använder för att ta emot, genomföra, följa upp och sprida medarbetarnas idéer också kan involvera den politiska beslutsnivån.

Utreda ett regionövergripande kontaktcenter som kan skapa en tydlig väg in till regionens samlade service för medborgarna. Inkomna frågor och synpunkter till gemensamt kontaktcenter utgör viktigt underlag för vad som ur kommunikativ synvinkel kan behöva förbättras men också kring behov som inte hanterats och som kan behöva tas om hand i politiska processer.

Utreda hur medarbetarsamtal och avslutsamtal kan utvecklas med möjlighet till återkoppling också till politiska nivån. Främst värdefullt är återkoppling givetvis för den specifika verksamheten som det berör men det kan också vara information som är av vikt också för den politiska beslutsnivån att ha som del av underlag kring behov och områden som kan utvecklas i våra verksamheter.

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter