Miljöpartiet lämnar eget förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Miljöpartiet lämnar eget förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Miljöpartiet har på Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden lagt ett eget förslag där satsningar på hållbart resande prioriteras.


Region Uppsala har i uppdrag av regeringen att ansvara för att ta fram länsplan för regional transportinfrastruktur som fastställer utveckling och prioritering av åtgärder gällande länets infrastruktur som Trafikverket ska genomföra. De andra partierna i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har idag ställt sig bakom ett förslag som enligt planens hållbarhetsbedömning har negativ inverkan på såväl klimat och miljö och inte kommer bidra till den nödvändiga omställningen av länets transportsystem. 

Miljöpartiet lägger därför ett eget förslag för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande där cykel och åtgärder för kollektivtrafik prioriteras. Vi som politiker måste ta det ansvar som krävs, så att klimatmålen uppfylls, säger Jenny Lundström, Miljöpartiet, 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Inom Uppsala län är transporter den helt dominerande källan till utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Styrmedel inom transportområdet kommer alltså vara helt avgörande för om vi i Uppsala län ska kunna bidra till en utveckling som säkerställer att Parisavtalets 1,5-gradersmål nås. Här är länsplan för regional transportinfrastruktur ett av de starkaste verktyg som Region Uppsala förfogar över. Miljöpartiets fokus är att länsplanen ska bidra till målområdet ”Ett klimatneutralt och transporteffektivt transportsystem”, liksom de föreslagna klimatmålen samt fastställda klimatmål i den regionala utvecklingsstrategin och öka den hållbara tillgängligheten i hela länet.

Miljöpartiets förslag och beskrivning av skillnaderna bifogas i sin helhet, men några delar som kan nämnas:

Namnsatta objekt: Miljöpartiet prioriterar samhällsnytta, klimat och genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närtid. Det innebär att för de mötesfria vägar som nu planeras ska fullgod lösning finnas för gång och cykeltrafikanter i form av separat cykelväg eller cykelbarhet på parallellt vägnät, och tillgänglighetsanpassade busshållplatser. För den del av väg 55 som redan är mötesfri, Litslena-Örsundsbro, ska gång-cykelväg/cykelbarhet Litslena-Örsundsbro-Alstasjön fortsätta processas med hög prioritet (finansieras via cykelpotten nedan).

Vad gäller väg 288 Gimo-Börstil anser Miljöpartiet att arbetet ska fortsätta i enlighet med redan fattade beslut. Detta innebär att den bristande framkomligheten och trafiksäkerhetsbrister hanteras i närtid, med byggstart inom ett par år, vilket är i enlighet med beslutad avsiktsförklaring och det förslag till vägplan som har tagits fram av Trafikverket. Miljöpartiet utgår från förslaget i remissversionens alternativ A och B, mötesfri väg/100-standar på 54 procent av sträckan, med en finansiering på 285 miljoner från länsplan och 75 miljoner i medfinansiering från andra parter än länsplan. Det alternativ som det framlagda förslag utgår från, där 95 % av sträckan blir mötesfri/100-standard (+7 km) till en kostnad av 550 miljoner, innebär att en ny bro ska byggas över Olandsån, påverkan på landskapsbild, att värdefull jordbruksmark kommer tas i anspråk och ytterligare risk för fördyringar och förseningar. Inte ens Trafikverket ser behov av detta.

Hållbar samhällsutveckling kring åtgärder för utbyggnaden till fyra spår och dess tillhörande bostadsbyggande, inklusive stationsanpassning Ostkustbanan (+80 miljoner)
Att de åtgärder som ingår i avtalet mellan staten, Region Uppsala och Knivsta samt Uppsala kommun genomförs är av oerhörd vikt för hela länets utveckling. Att förbättra cykelbarheten och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter utmed statlig väg i området som berörs av fyrspårsavtalet är mycket högt prioriterat. Att genomföra cykelväg väg 255 ser Miljöpartiet som mycket angeläget. När åtgärdsvalsstudien som just nu pågår är avslutad behöver den omgående gå in i nästa fas i planeringen.

Miljöpartiets förslag innebär att åtgärdsområde Kombinationsresor kollektivtrafik och cykel utökas kraftigt, +132 miljoner, för att möjliggöra för en tydlig satsning på hållbart resande. Därigenom finns det, förutom det som redan nu är utpekat, bland annat utrymme för gång-cykelväg/cykelbarhet hela vägen Litslena-Örsundsbro-Alstasjön, åtgärder för cykelbarhet och kollektivtrafikåtgärder väg 272 och för framtida förslag som kommer utkristallisera sig i kommande åtgärdsvalstudier.

BILAGA

Miljöpartiets förslag till åtgärdsplan för länsplan för regional transportinfrastruktur

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter