Miljöpartiets förslag för mer jämlik hälso- och sjukvård

Miljöpartiet presenterade vid en pressträff idag satsningar för att säkerställa en mer jämlik hälso- och sjukvård. Miljöpartiets kandidater i regionvalet Hans Wennberg, Gunnel Bergman och Tove Ljungberg Haasum lyfte tio åtgärder.

 

– Miljöpartiets vision av en grön hälso- och sjukvård är att främja hälsa, och när ohälsa uppstår tillhandahålla nödvändig vård av hög kvalitet när den behövs, där den behövs. Det finns, enligt Jämställdhetsmyndigheten, stora skillnader mellan hälsa för män och kvinnor vilket gör att det är oerhört viktigt att följa upp och säkerställa en jämlik hälso- och sjukvård, säger Hans Wennberg (MP), regionråd.

Under flera år har problemen inom förlossningsvården varit i fokus när det talats om vård för kvinnor. Bristen på personal och förlossningsplatser och svårigheter att rekrytera personal är några av de problem som lyfts fram. Underskottet på gynekologer inom Uppsala län är stor och idag har Region Uppsala inga gynekologer i egen regi i första linjens vård. Väntetiderna till gynekologisk undersökning är i de flesta fall månadslånga och många kvinnor vittnar om att de helt avstår besök antingen för att väntetiderna gör att det känns svårt att hantera eller för att de inte ens vet var de ska vända sig vilket medför såväl ökad stress som ökad ohälsa.

– Kvinnor och flickor uppger i högre utsträckning än män och pojkar att de har problem med sin hälsa. Sjukskrivningar för psykisk ohälsa är högre för kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre jämfört med övriga befolkningen, säger Gunnel Bergman (MP)

– Flickors och kvinnors hälsa behöver prioriteras upp för att säkerställa en jämlik vård och ett steg i det arbetet är att ta ett större fokus på sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet. Vi behöver utveckla ungdomsmottagningar och säkerställa psykosocialt stöd och stöd för sexuell och reproduktiv hälsa, säger Tove Ljungberg Haasum (MP)

 

1. Folkhälsoarbetet i länet ska genomsyras av målet att nå en jämlik hälsa och förbättrad folkhälsa för länets alla medborgare
Idag varierar i vilken utsträckning patienter har möjlighet att nå och tillgodose sig den
vård som erbjuds av regionen. För att hälsan ska bli mer jämlik krävs satsningar för att bättre nå ut med både de preventiva och lindrande insatser som främjar en god folkhälsa.

2. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska arbeta aktivt för att öka kunskapen om kvinnors sjukdomar och om hur vården bör anpassas för att fungera lika bra för kvinnor som för män
Vård och läkemedel har i många fall utvecklats för män och trots att om kunskapen om hur kvinnor medicinskt skiljer sig från män har ökat så finns fortfarande risk för att vården är sämre anpassad till kvinnors biologiska förutsättningar. Ett viktigt verktyg för att förbättra jämställdheten i vården är könsuppdelad statistik.

3. Utveckla ungdomsmottagningar och säkerställa tillgången till gynekologer för unga inom primärvården såväl som att bibehålla uppdraget att värna psykosocialt stöd och stöd för sexuell och reproduktiv hälsa
Starten av den nya Barn- och ungdomshälsan under våren 2021 var en stor satsning för att göra första linjens verksamheter tydligare och effektivare med målet att barn och ungdomar ska få rätt hjälp i rätt tid för problem med psykisk ohälsa. Nu är det dags att ta nästa steg och inkludera ungdomsmottagningar i arbetet.

Ungdomar har idag ofta svårt att komma i kontakt med gynekolog men genom att knyta gynekologisk kompetens till ungdomsmottagningar kortas vårdkedjan.

4. Preventivmedel ska vara avgiftsfria för unga upp till 26 års ålder
Användningen av preventivmedel varierar stort mellan olika grupper i samhället. Att tillgängliggöra preventivmedel kostnadsfritt är en insats som kan bidra till att utjämna den ojämlikheten och även bidra till att fler unga får möjlighet att styra över sin sexuella- och reproduktiva hälsa.

5. Gör kontakt med gynekologer möjlig i primärvården genom t.ex. mödravårdscentraler
Idag erbjuds kvinnor som behöver uppsöka gynekolog ingen möjlighet att göra detta inom ramen för regionens primärvårdsverksamhet. Det finns ett utbyggt nätverk av mödravårdscentraler i länet dit kvinnor redan idag vänder sig för rutinkontroller och stöd angående sexuell och reproduktiv hälsa. Att knyta gynekologer till mödravårdscentralerna skulle förbättra möjligheten för kvinnor att få hjälp.

6. Förbättra förlossningsvården och satsa på barnmorskorna
Medarbetarna är regionens viktigaste resurs. För att förbättra vården krävs personal som trivs. Vi vill se en utveckling för att ta tillvara på medarbetarnas förslag på förbättring av verksamhets- och arbetsmiljöutveckling på ett bättre sätt. Men barnmorskorna måste också bli fler. Vi vill se en barnmorska per födande kvinna.

7. Stärk arbetet med uppföljning efter förlossning, avseende såväl fysisk som psykisk hälsa
Inom regionen finns ett stort stöd inför och under en förlossning. Arbetet med att stödja föräldrar efter en förlossning är inte lika utvecklat. Problemen för kvinnor som går med obehandlade problem efter förlossning, såväl psykiska som fysiska, kan bli omfattande. Vi vill därför se en utveckling av ett efterkontrollsprogram utvecklas.

8. Säkerställa god tillgänglighet till vård avseende vulvasmärta
Socialstyrelsen har tagit upp nationella läget och behovet av att utveckla vårdkedjan.
De har även pekat på att det nu är lite otydligt om var man ska vända sig.

9. Säkerställa att kvinnor med funktionsnedsättningars behov av vård för sexuell- och reproduktiv hälsa tillgodoses
Miljöpartiet vill se en generell utveckling av omhändertagandet av personer med
funktionsnedsättningar inom primärvården, detta gäller inte minst inom området sexuell- och reproduktiv hälsa. Mottagningarna behöver t.ex. kunna erbjuda
längre besökstider och ha kunskap om bemötande av målgruppen samt ha ett
uppdrag att samordna insatser för patienter med många vårdkontakter.

10. Säkerställa att mödra-, förlossningsvård och övrig vård riktad mot kvinnor är trygg och god oavsett patientens etnicitet, könsidentitet eller sexuella läggning
Att bli bemött på ett öppet och fördomsfritt sätt är viktigt för alla individer och ska vara en självklarhet även om kvinnohälsan. För att detta ska vara möjligt måste arbetet även inom mödra-, förlossningsvård samt andra verksamheter kring sexuell- och reproduktiv hälsa utveckla arbetet med att möta patienterna som individer.

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 25 augusti 2022

Region Uppsala samlar aktörer för krafttag mot barnfetma

Uppsala län, 12 augusti 2014

För bättre folkhälsa

Uppsala län, 8 oktober 2013

MP på missbrukarnas sida

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter