Stärk jordbruket – inte Putins krigskassa

Satsa på bred klimatomställning av jordbruket, skriver Maria Gardfjell (MP) och Janine Alm Ericson (MP) på UNT Debatt 24 maj.

Jordbruket är en sektor som är djupt beroende av fossil olja och gas från Ryssland och Belarus. Uppemot hälften av all konstgödsel globalt produceras där, och importen utgör både en säkerhetsrisk och finansierar Putins krig.

Redan innan kriget var kostnadsläget inom jordbruket mycket högt. De skenande priserna på bränsle, gödsel och foder har drabbat svenska bönder hårt. Därför är regeringens nya stödpaket till lantbruket välkommet, men tyvärr är det bristfälligt och saknar den klimat- och miljöstyrning som krävs.

Svenska bönder kan vara viktiga förebilder för klimatomställningen — förutsatt att politiken inte låser in dem i lösningar med fossil energi. Jordbrukets samlade utsläpp måste minska radikalt. Jordbruket som helhet står för omkring en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste nu inriktas mot hushållning och energieffektivisering – samtliga fossila subventioner måste snabbt fasas ut.

För att samtidigt säkra svensk motståndskraft i tider av kris och krig, möta våra åtaganden om klimat och miljö, och snabba på omställningen mot ett fossiloberoende jordbruk har Miljöpartiet följande förslag:

1) Inför en grön skatteväxling från dieselstöd till ett allmänt jordbruksstöd.

Den svenska regeringen bör omedelbart trycka på EU-kommissionen om att möjliggöra breda stöd till jordbruket som inte bidrar till Putins krigskassa och inte gör det billigare att släppa ut.
2) Satsa på en bred klimat- och miljöomställning av jordbruket.

Något som FN:s klimatpanel IPCC och FN:s livsmedelsorganisation efterfrågat i åratal. Nu senast även av EU-kommissionen. Det handlar om breda satsningar på forskning för omställning till fossilfria drivmedel och gödsel, samt om ökad användning av fossilfria jordbruksmetoder som kretsloppsbaserade metoder, regenerativt jordbruk, ekologiska brukningsmetoder och gröngödslingsgrödor. En ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och fossilfria insatsvaror till produktionen, är nödvändigt av klimat-, miljö- och säkerhetsskäl, och krävs för att stärka livsmedelsberedskapen, också ur ett totalförsvarsperspektiv.

3) Rikta EU:s krismedel till ekologiska och fossilfria brukningsmetoder.

EU har tilldelat Sverige nio miljoner euro ur krisreserven för att stötta jordbruket, med möjlighet till nationell medfinansiering. Villkoren för stödet är att pengarna har tydlig klimat- och miljöprofil. Enligt regeringens förslag riktas pengarna brett mot animaliesektorn. MP föreslår istället att stödet går direkt till fossilfria och ekologiska brukningsmetoder, vilket skulle vara mer i linje med EU:s krav.

4) Stor satsning på lantbrukets energiomställning.

Utöver de satsningar på biogas som Miljöpartiet i regering drivit fram, vill vi utöka satsningarna på solenergi, batterilager på gårdsnivå och energieffektivisering för lantbruket. Lantbruket ska kunna producera sin egen energi!
5) Inför en biopremie för fossilfria drivmedel.

De stöd som nu ges måste vara rättvisa, de får inte missgynna de som redan har ställt om sin produktion till fossilfria drivmedel. De andra partierna har nu gjort dieseln billigare, men de lantbrukare som gått före bör kompenseras med motsvarande stöd som om de hade haft dieselanvändning, genom att en biopremie införs.

6) Fördubbla klimatpremien för miljövänliga traktorer och arbetsmaskiner.

Vi vill att den statliga medfinansieringen höjs till 50 procent.

I åratal har den borgerliga oppositionen motarbetat förslag för att stimulera en ekologisk och fossilfri omställning av jordbruket. EU riktar också skarp kritik mot regeringens plan för jordbrukspolitiken och menar att klimat- och miljöambitionen är för låg. Den rådande jordbrukspolitiken bidrar också till alltför omfattande storleksrationalisering och utslagning av små och medelstora lantbruk.

Sverige behöver tydligare axla ledarrollen i EU för jordbrukets klimatomställning och visa att det är genomförbart att göra jordbruket fossiloberoende. Den innovationskraft och teknikutveckling omställningen av jordbruket bidrar till, gynnar hela samhället och ökar vår motståndskraft i tider av kris och krig.

Maria Gardfjell, landsbygdspolitisk talesperson MP

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson MP

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter