Stora insatser krävs för hållbart Uppsala län

Miljöpartiets budget innebär att viktiga steg mot klimatneutralitet tas, skriver regionråden Hans Wennberg och Jenny Lundström på UNT Debatt.

 

Larmrapporterna kommer allt tätare om att årets sommar kan bli lika het och torr som sommaren 2018. Runt om i världen är effekterna av klimatförändringarna en realitet – världen befinner sig i ett klimatnödläge och vi drabbas alla på olika sätt.

Vi behöver därför agera med den kunskap som finns och med de tillgängliga verktyg vi har för att skapa möjligheter för ett hållbart samhälle både i dag och i framtiden. Det är att ta ansvar. Att välja att inte agera nu är att medvetet skjuta problemen på framtiden.

De politiska besluten måste skapa förutsättningar för ett samhälle som främjar ett hållbart klimat också för kommande generationer. Tillsammans kan vi skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle med människor som är rädda om varandra, inte rädda för varandra.

Miljöpartiet vill se mer förnybar energi, en utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik och en trygg vård, nära medborgarna, med personal som trivs och med ett ökat fokus på hälsofrämjande resurser – så att fler får vara friska längre.

Miljöpartiets budget innebär att Uppsala län tar stegen mot klimatneutralitet genom 100 procent förnybar energi, energieffektiviseringar och cirkulär ekonomi. Omställning till hållbart samhälle innebär stora utvecklingsmöjligheter och chanser att skapa nya jobb i vår region.

Det ska vara enkelt, tryggt och billigt att åka kollektivt. Vi motsätter oss Alliansens föreslagna chockhöjning av taxorna till 39 kr. Vi vill se en enhetstaxa på 30 kr för enkelbiljetter där hela länet är en zon för såväl enkelbiljett som periodkort och att studenter och pensionärer ska ha rabatterat pris på hela biljettsortimentet.

Uppsala växer starkt och kan år 2050 ha 320 000 invånare. Alla faktaunderlag visar tydligt att spårväg är nödvändigt i Uppsala redan på 2030-talet. Spårväg är utrymmessnålt, effektivt, bekvämt och är en viktig del i en grön stadsutveckling. Inga utsläpp, lägre buller, bättre kapacitet och snabbare restider jämfört med buss.

Vi vill se ökat fokus på hälsofrämjande insatser, ökad tillgänglighet samt bättre omhändertagande av sköra äldre och multisjuka. Utvecklingen av vårdcentrum ska prioriteras och det ska säkerställas att viss specialiserad vård, som till exempel geriatrik, finns där. Vårdcentrumen ska ha jourmottagningar med hög tillgänglighet för att avlasta akuten på Akademiska sjukhuset. Vi vill se en tydlig utveckling av den nära vården vilket kommer att kräva en ökad finansiering.

För att fler ska vara friska längre vill vi bland annat ta bort patientavgifterna för samtal om rökavvänjning, övervikt med mera. Vi vill också att Region Uppsala, likt flera andra regioner, tar bort avgift för tvångsvård. Det inte är rimligt att betala för vård som inte är frivillig. Vi motsätter oss även Alliansens förslag på ny avgift på ambulansvård om 400 kr.

Medarbetarna är Region Uppsalas viktigaste resurs och det är avgörande att regionen är en attraktiv arbetsgivare genom en bra arbetsmiljö. Det ska vara enkelt för medarbetarna att vara delaktiga och bidra med idéer om förändrade arbetssätt, innovativa tjänster eller produkter såväl inom den egna verksamheten som inom hela organisationen. Det är djupt orättvist att regionens medarbetare har sämre villkor än tillfälligt inhyrd personal. Den onda spiralen där hyrpersonal blir förutsättning för fungerande vård och kortare vårdköer måste brytas – och då är fokus på regionens medarbetare centralt.

Vi har under många år arbetat för att förverkliga ett tillagningskök på Akademiska sjukhuset. På samma sätt som vi ser till patientsäkerhet och möjligheter till behandling av sjukdom när vi investerar i nya lokaler och medicinteknisk utrustning är det självklart att trygga patientsäkerhet och god hälsa genom att investera i ett tillagningskök.

Människor måste ges möjlighet till nya livschanser. Ett sammanhållet och hållbart samhälle skapar dessa möjligheter. En god hälso- och sjukvård ger nya livschanser. En politik som är hållbar för klimat, miljö och natur ger oss och framför allt kommande generationer möjlighet till nya livschanser.

Hans Wennberg, regionråd (MP)
Jenny Lundström, regionråd (MP)

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter