Våra reformer är rätt väg för Uppsala län

Under onsdagen beslutar Regionfullmäktige om plan och budget för 2021. Pandemin har slagit hårt mot regionen, men verksamheterna står inte stilla och det reformarbete som Blågrön samverkan påbörjat går vidare.

Under onsdagen beslutar Regionfullmäktige om plan och budget för 2021. Pandemin har slagit hårt mot regionen, men verksamheterna står inte stilla och det reformarbete som Blågrön samverkan påbörjat går vidare.

Flera förändringar behövs. Akademiska sjukhuset måste fortsatt ta vara på medarbetares kompetens och rekrytera nya i bristområden. Primärvården behöver stärkas för att flytta vården närmare människor. Psykisk ohälsa är ett allvarligt problem och vården måste erbjuda rätt stöd.

Det ekonomiska läget är sedan tidigare mycket tufft. Vad vi eller några andra partier än vill åstadkomma måste det hanteras. Kostnaderna har länge överstigit intäkterna på Akademiska. Underskottet för sjukhusstyrelsen beräknades till över 600 miljoner kronor redan innan Covid-19.

Pandemihanteringen vittnar om våra medarbetares enorma kapacitet. Man öppnade bland annat en ny intensivvårdsavdelning på bara sex timmar.

Uteblivna vårdbesök och minskat resande i kollektivtrafiken innebär dock ekonomiska konsekvenser. Staten kommer att stå för viss kostnadstäckning men vårdskuld tillkommer också, då behandlingar som skjutits upp måste utföras senare.

Vi behöver flera förändringar, men också en hållbar ekonomi. Kostnadsutvecklingen på Akademiska måste vända. Ökningen kommer främst från personalkostnaderna, men motsvarande ökning ses inte för produktivitet. Kostnaderna måste därför begränsas. Det gäller dock inte yrkesgrupper där brist råder, som sjuksköterskor.

Våra medarbetare måste ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Centralt är att minska krånglig administration och jobba tillitsbaserat, medarbetarnas idéer ska tillvaratas. Kompetensmodellen för sjuksköterskor ska överföras till hela sjukvårdsverksamheten för en tydlig kompetenstrappa. Möjlighet till AT- och ST-tjänstgöring stärks också.

Arbetstidsmodellen för sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheter har mött missnöje. Den ersätts från slutet av augusti av en flexiblare modell som ger kompensation för pass på obekväma tider.

För att flytta vården närmare människor behöver primärvården stärkas. Vårdcentrum ska börja skapas på två platser i länet och ytterligare två platser ska utredas. En plan ska tas fram för att etablera närmottagningar, och patienten ska kunna få digital anamnesbedömning och triagering till rätt vårdnivå. Möjligheten till egenvård med stöd av digitala hjälpmedel ska stärkas.

Stärkt psykiatrisk vård är också prioriterat. Köerna till BUP ska bort, och rollerna i vårdkedjan tydliggöras så att patienter inte faller mellan stolarna utan får hjälp av rätt instans. Fler ska få tillgång till psykologisk behandling, och stöd från specialistpsykiatri till primärvården ska ske under kommande år. 

Denna sommar kommer många att semestra hemma och upptäcka Uppland. Det finns stora möjligheter att utveckla en hållbar turism i Uppsala län och vi vill därför stärka cykelturismen genom att tillsammans med länets kommuner möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län.

Förhandlingar med staten pågår om att ta över Gamla Uppsala museum. Regionen driver redan Disagården intill, ett helhetsgrepp kunde göra Gamla Uppsalas historiska område mer tillgängligt och göra det enklare att tillbringa en heldag där.

Covid-19 har ställt regionens verksamhet inför ett prekärt läge. Vi klarar trycket men det kommer att påverka ekonomin, som var mycket svårt ansträngd redan innan. Samtidigt behövs flera förändringar. Våra reformer och vår avvägning mellan kostnader och satsningar är rätt väg att ta för vårt län.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande
Johan Örjes (C), regionråd
Björn-Owe Björk (KD) regionråd
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd
Malena Ranch (MP), regionråd
Stefan Olsson (M) regionråd

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: