Vi stoppar det kritiserade förslaget om väg 290

Håkan Eriksson skriver i en insändare i UNT 22 april om de förslag till justeringar i kollektivtrafiken längs väg 290 som varit ute på samråd runt om i länet.

Från 4 mars till 12 april fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via en digital enkät. Det kom in nära 1500 enkätsvar och av de som svarade på enkäten ansåg 76 procent att förslaget skulle göra kollektivtrafiken sämre eller mycket sämre än idag. 64 procent ansåg att förslaget skulle innebära att de skulle åka mindre med kollektivtrafiken än idag. Det var också många som deltog på de dialogmöten som vi ordnade och även där kom många synpunkter och relevanta frågeställningar upp.

Som ansvariga politiker behöver vi ha helhetsperspektiv där vi genom beslut kan främja att så många som möjligt kan leva på landsbygden och kunna nyttja kollektivtrafik men också kontinuerligt utvärdera vår trafik, vilka behov som finns längs olika sträckor och om det finns möjlighet att göra justeringar som innebär förbättringar eller effektiviseringar.

Förslaget hade som syfte att förbättra trafikeringen i stråket och även göra övergångar mellan Upptåget och bussar säkrare, men det är tydligt efter medborgardialogen att detta förslag inte uppfyller syftet. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden kommer därför inte gå vidare med förslaget i dess nuvarande form. Vi kommer dock ta vara på alla de konstruktiva synpunkter som kommit in för att se hur vi framöver kan arbeta med förbättringar. Allt för att säkra att våra gemensamma resurser bidrar till största möjliga nytta för så många invånare som möjligt.

Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla er som svarade på enkäten och som deltog i dialogmöten. Ert engagemang och synpunkter är av stort värde i vår gemensamma strävan att förbättra kollektivtrafiken.

Jenny Lundström (MP)
ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter