Viktigt med en nationell cykelstrategi

Regeringen beslutade förra året om En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling och idag bjuder regeringen in till uppföljningsmöte i Uppsala. På mötet presenteras resultat som framkommit ur regeringsuppdragen och det blir också en gemensam dialog om det fortsatta arbetet.
Regionrådet Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden deltar på mötet om den nationella cykelstrategin.

Precis som regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom kollektivtrafik, gång och cykel så är det också ett pågående arbete i såväl Uppsala län som i Uppsala kommun. Denna ambition märks inte minst på att Region Uppsala som tillsammans med Skåne blev de första regionerna att bli medlemmar i Svenska Cykelstäder och Uppsala kommun som utsetts till Sveriges bästa cykelstad.

- En ökad och säker cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt främjar en bättre folkhälsa. Det faktum att ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer säger något om den potential som finns i att fler väljer cykel, säger Jenny Lundström (MP)

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, frågan om markåtkomst utgör ett hinder för tillkomsten av cykelvägar eller i genomförandet av regionala cykelplaner och vid behov lämna förslag till regeländringar.

- Det här är en mycket viktig fråga. Dagens regelverk hindrar smarta, gena cykelvägsdragningar och anläggande av cykelväg på de servicevägar som finns utefter järnvägen, så här finns det ett mycket tydligt behov av regeländringar, säger Jenny Lundström.

- Vi ser också ett behov av ett förbättrat hänsynstagande till gång- och cykeltrafikanter vid anläggande av mötesfria vägar. Mötesfria vägar innebär en förbättrad trafiksäkerhet för biltrafikanter, men samtidigt blir vägen i praktiken obrukbar för gång- och cykeltrafikanter. Det borde vara en självklarhet att en nyinvestering i väg ska innebära förbättringar för samtliga trafikslag och här vill vi se tydliga direktiv från regeringen om att gång- och cykeltrafikanters behov alltid ska tillgodoses vid anläggande av mötesfri väg. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: