Ett mer jämställt samhälle hela livet ut

Vi vill dubblera pappors uttag av föräldraledighet och höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Män och kvinnors arbete ska värderas lika, precis som ansvaret för hem och barn. Feminismen måste gå längre. 

Feminismen har inte alls gått för långt, som vissa påstår. Tvärtom, den måste gå längre. För trots att Sverige har hunnit en bra bit på vägen finns det mycket kvar att göra. Åt orättvisa löner, åt fördelningen av ansvar i hemmen, åt de olika förväntningarna på vad flickor och pojkar ska göra. I ett feministiskt samhälle värderas mäns och kvinnors arbete lika, även vid olika men likvärdiga arbetsuppgifter. Vi vill se ett samhälle där ägandet är jämnt fördelat mellan män och kvinnor, precis som ansvaret för barn och hem. I vårt nya gröna folkhem kan kvinnor leva gott på ålderns höst när livsinkomsterna matchar männens.

Vi vill

  • Dubblera pappornas uttag av föräldraledighet – varje förälder ska ta ut minst en tredjedel av föräldradagarna
  • Höja lönerna i kvinnodominerade yrken till samma nivåer som i mansdominerade yrken med motsvarande ansvar och utbildningskrav
  • Att en samtyckeskultur ska genomsyra samhället – alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, där samtycke står i fokus
  • Stärk utrikesfödda kvinnors etablering genom SFI kombinerad med praktik och yrkesutbildning och jämställda insatser från arbetsförmedlingen.