Ett samhälle fritt från rasism

Ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, tro, sexuell läggning, funktionsvariation eller något annat. För oss är alla människors lika värde en självklarhet. 

I vårt Sverige ska ingen utsättas för rasism eller diskriminering på grund av etnicitet, tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Vi vill

  • Stärka lagstiftningen mot diskriminering och se över rätten till rättshjälp i diskrimineringsfall
  • Ta fram systematisk statistik för att belysa diskriminering och rasism i samhället
  • Stärka transpersoners rättigheter genom en ny könstillhörighetslag, och införa ett tredje juridiskt kön
  • Anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för  stjärnfamiljer, det vill säga alla olika typer av familjer
  • Stärka och utveckla läsa-skriva-räkna-garantin för att fler barn med funktionsnedsättning ska få insatser i tid.
  • att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förtydligas och statligt huvudmannaskap införs i den personliga assistansen så att människor får det stöd de behöver och har rätt till.