Klimat

Minskade utsläpp

Att värna om Vänersborgarnas hälsa är det viktigt med aktivt arbete för att monitorera effekterna av utsläpp (luftföroreningar) samt att arbeta för minskade utsläpp av partiklar. VBG bör arbeta proaktivt för att minska hälsoeffekterna av partikelutsläpp.

Vi vill:

 • Vänersborgs kommun ska ha en aktiv dialog med industrin att minska deras CO2 samt partikelutsläpp.
 • Kommunen ska vara Vargön Alloys behjälplig att ta fram en klimatneutral plan för att bli klimatneutrala till 2035.
 • Val av hållbara butiker, restauranger ska uppmuntras genom tillgänglig information på kommunens hemsida
 • Goda bussförbindelser och en utbyggd cykelinfrastruktur

 

Transport- och logistiknäringen i regionen ska på sikt vara helt klimatneutral

Samordningen av gods- och varutransporter ska öka i centrala VBG. Användningen av teknik för resfria möten ska öka.

Vi vill:

 • Avveckla kommunens engagemang i Fyrstads flygplats
 • Verka för att tågstationerna i Brålanda och Vargön utvecklas på ett bra sätt samt verkar för station i Frändefors
 • Verka för en järnvägsanslutning till Båberg för en kombiterminal

 

Förstärka klimatarbetet i kommunen

Det ska finnas tydliga mål för energieffektivisering och 100% förnybar energi i kommunens verksamheter. Upprustningen av kommunens bostadsområden ska ha stort fokus på energieffektivisering samt minskad klimatpåverkan, se även den beslutade klimatstrategin för kommunen.

Vi vill:

 • All kommunal upphandling av varor och tjänster ska vara klimatneutral till 2030.

 

Anpassa kommunen till ett förändrat klimat

Utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aktuell plan finnas för att hantera framtida klimatförändringar och ligga till grund för klimatanpassningsarbetet. Arbetet ska ledas av en klimatanpassningssamordnare. Stadsplaneringen ska ta stor hänsyn till klimatförändringar. Grönytefaktor ska användas vid bygglovsprocesser.

Vi vill:

 • Att mängden asfalterade ytor ska minska till förmån för grönstruktur.
 • Precis som det finns konsumentvägledare ska kommunen inrätta en klimatvägledare (eller utvidgat uppdrag för klimatstrateger).
 • Grönytefaktor ska användas vid bygglovsprocesser.
 • Vattenreglering och vattenförsörjningen till jordbruket ska säkras genom utbyggnad av våtmarker och dammar.

 

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter