Bättre stöd till förskolor, skolor och elevgrupper

Värmdö är en kommun med många spännande utmaningar. Vår kommun innehåller en mångfald av förutsättningar, där tätort och glesbygd samsas i storstadens närhet. Vi är också en skärgårdskommun som driver förskola och skola ute på flera av våra öar. För skolan innebär det här utmaningar att garantera våra barn och unga en god skolgång, även i de fall familjen bor långt från våra tätorter.

När hela skolpengen fördelas jämnt mellan alla skolor, så gynnas skolor som redan har goda förutsättningar. Många av vår kommuns barn och unga går i friskolor i Nacka, som redan har fördelar när det gäller att rekrytera lärare då de ligger i bättre lägen för pendling från övriga kommuner i länet. De barn som går i små kommunala skolor, barn i behov av särskilt stöd och barn från familjer med lägre utbildningsnivå hör till grupper som på motsvarande sätt missgynnas. Pengarna vid en platt skolpeng räcker till vinstutdelning till friskolornas ägare, men samtidigt räcker de inte till specialpedagoger och ämneslärare vid små skolenheter i glesbygd.

Kommunens uppdrag är att garantera likvärdiga förutsättningar för alla barn i skolan, så för att lyckas med det uppdraget måste hänsyn tas till de olikheter som råder mellan skolorna i kommunen.

Miljöpartiet i Värmdö vill med denna motion skapa goda förutsättningar för samtliga skolor och förskolor som tar emot elever från Värmdö oavsett om skolorna är små eller stora, ligger centralt eller perifert och oavsett vilken familj barnen kommer ifrån.

Stöd till små grundskolor

I Värmdös tätorter finns flera större grundskolor, som har goda förutsättningar att anställa ämneslärare för låg- och mellanstadiet. Men utanför de större tätorterna finns mindre grundskolor, som vanligen bara har en klass i varje årskurs. Dessa skolor har svårigheter att rekrytera lärare med specialkompetens, som t ex ämneslärare och specialpedagoger. För att göra det lättare för dessa skolor att rekrytera, vill vi att Utbildningsnämnden utformar ett förslag till stöd för små skolenheter för kommunfullmäktige att ta ställning till.

Ökat socioekonomiskt tillägg

Sedan det socioekonomiska tillägget infördes i Värmdö 2014 (för förskolorna 2015) har det inte höjts med kompensation för inflation någon enda gång. Vi ser en stark tendens från friskolornas sida att vältra över elever som upplevs som besvärliga på de kommunala skolorna. För att skapa mer jämlika förutsättningar för eleverna har vi i Värmdö valt att differentiera skolpengen på så vis att skolor och förskolor där en större andel föräldrar har en låg utbildningsnivå får ett tillägg till skolpengen. Meningen med detta är att kompensera så att skolor där färre barn kan få hjälp med läxor av föräldrarna istället ska kunna erbjuda ett större lärarstöd. Eftersom detta tillägg inte har räknats upp motsvarande inflationen, så har det sedan sitt införande urholkats kraftigt. Denna brist måste rättas till!

Utbyggd satsning på skolskjuts

Skolskjutsen i Värmdö har utsatts för kraftiga neddragningar under mandatperioden. En del av förändringarna, som t ex att barn i större utsträckning får skolskjuts med SL har tagits väl emot. Andra förändringar har lett till kraftiga försämringar för barn och föräldrar. Idag är det i praktiken omöjligt att ha både fritids och skolskjuts samtidigt, vilket i flera av våra kommundelar tvingar föräldrar att hämta sina barn med bil. Att införa skolskjuts med avresa från skolan kl 17 för barn som går i fritids, skulle kunna minska det onödiga bilresandet i kommunen avsevärt.

Satsning på elevhälsa

Elevhälsan har alltmer kommit i fokus då andelen elever som mår dåligt ökar. Orsakerna till ökningen är mångfacetterade och kan handla om svårigheter i familjeförhållanden. Det kan även ha sitt ursprung i skolan och hur barnen fungerar med varandra. Utvecklingen inom de sociala medierna tror vi också är en bidragande orsak till att elever utsätts för mobbning. Problemet förstärks av att detta inte är synligt för skolan på samma sätt och därför svårt att komma åt om man inte arbetar på ett mer förebyggande sätt.

Tyvärr ser vi att arbetet med elevhälsan i Värmdö kommun inte prioriteras och vill därför initiera ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i ett samarbete mellan skola och kommunens socialtjänst. Projektet ska vara inriktat på att möta utsatta elever, för att på ett så effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. Idag hyr Värmdö kommun in skolpsykologer vid behov och då tappar man delar av det förebyggande arbete som är nödvändigt. Vi vill bygga elevvården med psykologer och kuratorer som ska finnas på plats i skolan för att hjälpa och stötta den ordinarie skolpersonalen att tillsammans med förälder hitta lämpliga åtgärder.

Bokbuss

Miljöpartiet vill investera i en ny, modern bokbuss till i första hand de barn i Värmdö kommun som inte har tillgång till bibliotek i förskolan. Sedan den gamla bokbussen togs ur drift har förskolor och skolor haft svårare att förse barn och elever med böcker att läsa. Den tidigare bokbussens huvudsakliga målgrupp var förskolor. Bokbussen besökte 23 förskolor samt ett antal mindre skolor som saknar egna skolbibliotek och låg långt från folkbiblioteken i kommunen. Bokbussen kom med ett intervall på två till fyra veckor.

Att tidigt bekanta sig med böcker i olika former är viktigt för lästräningen och för förskolor och skolor i glesbygd har det varit svårt att kompensera för bortfallet av bokbussen. Från bibliotekets sida har detta kompenserats med popup-bibliotek och uppsökande verksamhet men då dessa ändå måste transporteras till förskolor och skolor har förlusten av bokbussen av praktiska skäl fört med sig att utbudet av litteratur som barnen får sig till livs kraftigt minskats.

Arbete mot mobbning och kränkningar

I arbetet med barn måste alltid förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar vara en viktig del. Vuxenvärlden får inte abdikera från ansvaret för den sociala miljön i skolan och förskolan. Särskilt mindre skolor och förskolor i glesbygd är känsliga, då ett stort ansvar delas av ett mindre antal vuxna.

Det finns idag ett rapporteringssystem av diskriminering och kränkande behandling där utredningsansvaret ligger hos förskolechef och rektor. Hela processen är individinriktad och sker inom respektive förskola/skola. Det är ett steg på väg men det blir svårt att få en övergripande bild över hur det ser ut och därmed svårare att förebygga problemen. Miljöpartiet föreslår därför ett utvidgat rapporteringssystem där anmälningarna också går till skolförvaltningen centralt för sammanställning och bearbetning av materialet. Den statistik som genereras kan sedan användas i syfte att förebygga och vidta åtgärder på ett systematiskt sätt. Med ett sådant verktyg kan man se mönster som t.ex kränkningar på skolgård eller i omklädningsrum och i sociala medier där näthat har blivit alltmer förekommande.

Mot bakgrund av detta yrkar vi…

  • att Utbildningsnämnden får i uppdrag att utforma kriterier för ett stöd till små grundskolor, där 1 mnkr fördelas per år
  • att det socioekonomiska tillägget för förskolor ökas med ytterligare 12,5%
  • att den socioekonomiska differentieringen för grundskolan ökas med ytterligare 12,5%
  • att en satsning görs på att bygga ut skolskjuts så att det fungerar bättre, till en kostnad av 2 mnkr
  • att en satsning görs på kommunens resursgrupper för autism och asperger till en kostnad av 1 mnkr
  • att en satsning görs på elevhälsa till en kostnad av 1 mnkr
  • att en investering görs i en ny bokbuss, för att på så vis kunna säkerställa tillgången till bibliotek för alla barn i förskolan och även som komplement till skolbiblioteken för mindre skolenheter
  • att ett förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning i skolan initieras, till en kostnad av 200 tkr

Filip Joelsson, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Siv Strömbäck, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Hanna Thorell, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Malin Åberg Aas, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Thomas Taylor, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Ulla Bjöörn, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Mikael Aldeheim, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Fredrik Alzén, Miljöpartiet de Gröna i Värmdö