Energi

För att Göteborg ska bli ett hållbart samhälle vill vi genomföra en energiomställning i staden.

Miljöpartiet vill

  • Att Göteborg Energi ska vara klimatneutrala senast 2020.
  • Att Göteborg Energi bygger nya vindkraftverk.
  • Att antalet solceller i Göteborg ökar.
  • Fasa ut användning av fossila bränslen och föra in förnybara alternativ.

Atmosfärens koldioxidnivå har höjts med drygt 40 procent sedan förindustriell nivå. Forskarvärlden är i stort sett enig om att de mänskligt skapade klimatförändringarna kommer att orsaka (och antagligen redan nu har börjat att orsaka) omfattande negativa konsekvenser för livet på jorden. Stadens klimatmål till 2020 och 2050 är högt satta men behöver sannolikt skärpas ytterligare eftersom vår konsumtion av importerade varor inte räknas in. Göteborg måste som andra städer runt om i världen ställa om från fossila bränslen till förnybara energislag. För att klara våra klimatåtaganden är energisystemet helt avgörande. Vi vill att Göteborg ska vara ledande i världen och visa på möjligheter för en storstad att ha en bra energiförsörjning inom ramarna för Parisavtalet.

El är egentligen för värdefullt för att användas direkt för uppvärmning. Bättre är då att först använda elen till något annat och sedan använda den värme som bildas till uppvärmning. Eftersom vår fjärrvärme nästan helt baseras på spillvärme vill vi bygga ut fjärrvärmenätet. För att göteborgaren ska våga göra sig av med sin oljepanna och investera i vattenburen värme vill vi dessutom möjliggöra längre kontrakt för fjärrvärmen så de ser att investeringen kommer att betala sig. Vi vill snabbt ställa om fjärrvärmen och fjärrkylan i Göteborg till förnybart och återvunnen värme, vi ska inte elda fossila bränslen för att få fjärrvärme eller el.

Vi ska också vara försiktiga med användingen av biobränslen för att göra värme utan i största möjligaste mån använda spillvärme, något som det finns stora möjligheter för oss i Göteborg att göra. Vi vill öka antalet solceller i Göteborg för att få mer förnybar lokal el och det är glädjande att Miljöpartiet varit drivande i att Sveriges största solcellspark byggs i Göteborg just nu. Vi vill införa CCS (Carbon Capture and Storage, att samla in koldioxiden ur rökgaserna och pumpa ner den i jordskorpan i säkra processer) på de anläggningar i Göteborg där det är möjligt. Den anläggning som vi vill titta på detta i först är avfallsförbränningsanläggningen i Sävenäs som ägs av Renova och därmed till en majoritet av Göteborgs stad. Vi vill öka utstorteringen av avfall men även på lång sikt kommer viss förbränning av avfall vara nödvändig (exempelvis avfall från vården och gamla plaster från haven som inte kan återvinnas).  Vi vill att Göteborg tillsammans med näringslivet ska vara drivande i detta arbete för att åstadkomma negativa utsläpp, något som är nödvändigt för att nå Parisavtalet.

Det behövs också en ny rötningsanläggning i Göteborg för att få mer biogas ur matavfallet från hushållen.

Energisnålare teknik ska successivt införas och energieffektiviseringar göras. Utbyte av gammal gatubelysning mot lysdioder ska skyndas på.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: