Göteborg ska bli en klimatneutral stad

Lyssna

Vår generation har ansvaret för att skapa ett samhälle som våra barn tryggt kan växa upp i. Vi vill att Göteborg ska bli världsledande inom klimat- och miljöfrågor.

Genom Miljöpartiets arbete i den rödgröna majoriteten har staden beslutat om målet att till 2020 minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. Kommunfullmäktige kommer i september 2014 också att fastställa en långsiktig klimatstrategi och energiplan. Där skärps också målen för den klimatpåverkan som följer av vår konsumtion. Göteborgs Stads miljöprogram antogs 2013. Ett av målen är minskad klimatpåverkan. 67 delprojekt startas nu för att minska klimatpåverkan och förbättra miljön.

Mer förnybar energi i Göteborg
Göteborg Energi satsar mycket på biogasproduktion. Den största satsningen är GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project. Anläggningen förgasar biobränsle och spill från skogsbruket. Göteborg Energi räknar med att år 2020 leverera biogas motsvarande 1 TWh. Det motsvarar cirka 30 procent av dagens leveranser i Göteborg eller drivmedel till 100 000 bilar.

Vi samlar också in allt mer av matavfallet i Göteborg och cirka en tredjedel blir biogas. Samtidigt har avfallet som måste brännas minskat. Miljöpartiet vill skynda på denna positiva utveckling.

Vi vill satsa på mer solenergi, till exempel från stadens tak. Andra former av förnybar energi ska uppmuntras.

Göteborgs Energi satsar också på vindkraft. Dels i anläggningar utanför kommunen och dels i förslaget om Vindplats Göteborg. Projektet i Hakefjorden kan ge göteborgarna förnyelsebar energi motsvarande elbehovet för 100 000 hushåll, cirka 200 GWh per år.

Effektivisering är viktigt. Allmännyttans bostäder ska rustas upp och bli mer energieffektiva. Uppvärmningssystem, gammal belysning och utrustning ska bytas ut och moderniseras.

Fossila bränslen fasas ut

Vi ställer höga krav på stadens fordon så att de fossila bränslena successivt fasas ut. Vi vill också stimulera elbilssatsningar och elbussar.

Många företag och andra aktörer i Göteborg är idag världsledande inom miljöteknik. Vi vill stödja dessa och andra gröna företag så att Göteborg får ett rikare och mer hållbart näringsliv.

Biologisk mångfald för vår överlevnad

Den biologiska mångfalden är ett måste för mänsklighetens överlevnad. Både globalt och lokalt ser vi att många hotade arter försvinner. Vi måste ta ansvar för den biologiska mångfalden i Göteborg genom att skydda viktiga naturområden och miljöer och genom att minska utsläpp av gifter och gödande ämnen. Göteborgs Stad ska också ta ett globalt ansvar genom att inte köpa produkter som förstör miljöer och förutsättningarna för biologisk mångfald i andra länder.

Mat och odling

Göteborg har kommunal jordbruksmark som kan användas till odling för att producera mat och föda upp djur. Vi vill uppmuntra alla som vill odla i Göteborg, Stadslandet är ett bra exempel. På så sätt minskar transporterna, nya jobb skapas och människor får större möjlighet att välja närproducerad och ekologisk mat. Vi vill också skynda på miljömåltiderna i Göteborg. Senast 2018 ska andelen vara 60 procent av det som serveras på skolor, förskolor och äldreboenden.

Skydd mot klimatförändringar

Även om vi lyckas hejda de värsta klimatförändringarna behöver vi skydda Göteborg. Vi måste planera för mer regn, hårdare vindar och högre vattenstånd. Grönytor och mjuk mark i staden är särskilt viktiga för att hålla stora vattenmängder vid extremt väder. Planeringen behöver snabbas på och frågan om hur mycket staten ska bidra med till åtgärderna måste diskuteras.

 

Läs mer i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: