Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande

Ett gott samhälle förutsätter att människor trivs. Vi vill rikta fokus på livet mellan husen, vilket är avgörande för en god bebyggd miljö. I planeringen av samhället ska människan och miljön sättas i centrum, kretsloppstänkande utgöra en grundtanke, liksom arkitektur och en god gestaltad livsmiljö. Att förtäta bostadsområdena är viktigt för att minska onödiga transporter, använda resurser effektivt och värna jordbruksmark. Det innebär också att gröna ytor försvinner vilket måste kompenseras för. Hållbara trafiklösningar och kommunikationer behövs för att säkerställa ett gott och rikt liv. En planering som är bra för barnen är bra för alla.

Vi vill:

• främja en blandning av bostadsstorlekar och bostadstyper inom samma område vilket motverkar segregation och ökar mångfald

• stimulera till byggemenskaper, där privatpersoner går samman och bygger i egen regi, genom direktanvisning av kommunal mark

• stimulera bostadsbyggande i Visby och på landsbygden

• att bostadsområden planeras med människan i centrum, med bättre livsmiljöer för barnen, säkra skolvägar, tillgänglighet och höga krav på både de sociala och miljömässiga värdena

• att konsekvenserna av klimatförändringarna tas med i planeringen av ny bebyggelse

• ta fram en grönplan för utveckling och bevarande av parker, naturområden, mötesplatser samt gröna och blå (vatten) stråk

• att kollektivtrafik och cykling prioriteras i planering av nyaområden

• att bil- och cykelpooler gynnas

• att kostnaderna för bilparkeringsplatser i stor utsträckning betalas av användarna

En grönplan för att utveckla gröna och blå (vatten) stråk behövs!