Äntligen invigning av Pålsjö naturreservat men vi vill ha fler

Pålsjö skog är ett av de mest betydelsefulla naturområdena i Helsingborg. Vi vill även skydda Jordbodalen. Här är det många som joggar, tar en utflykt med barnen eller promenad hand i hand med sin käresta. Naturen med alla bok- och ekskogar, ringlande stigar, bäckar och raviner uppskattas av många. Pålsjö skog liksom Jordbodalen är också en viktig plats för många skyddsvärda växter och djur.

Pålsjö skog i Helsingborg är ett mycket uppskattat naturområde som har skyddats som naturresevat efter initiativ från Miljöpartiet.

Miljöpartiet har arbetat länge och tålmodigt för att Pålsjö skog bli naturreservat. Redan 2011 ställde sig de andra partierna i Helsingborg sig bakom ett initiativ från Miljöpartiet om att påbörja arbetet med att göra Pålsjö skog till naturreservat. Sedan dess har det utretts, diskuterats och förhandlats politiskt. Nu är vi glada att Pålsjö skog med omnejd har skyddats och viktiga värden för natur, rekreation och biologisk mångfald kan värnas.

I Pålsjö skog har det varit viktigt att skydda områdets omväxlande skogsdungar, åkermark, ängs- och betesmarker, bäckar och våtmarker, strand och hav och parkmark. Områden med äldre och grova träd, i ravinerna, längs landborgen och på stranden har mycket höga naturvärden. Här finns många olika djur, växter och svampar. Ett trettiotal av dem är ovanliga och rödlistade i Sverige.

Formellt beslutades Pålsjö skogs naturreservat av Helsingborgs kommunfullmäktige 2016. Lördagen den 30 september 2017 invigs naturreservatet, vilket du kan läsa mer om på Helsingborgs stads hemsida: helsingborg.se/palsjoskog .

Nu är vi glada att Pålsjö skog med omnejd har skyddats och viktiga värden för natur, rekreation och biologisk mångfald kan värnas.