Köttkonsumtion

”Vår utgångspunkt är att vi i dag inte får leva på ett sätt som förstör eller försvårar för framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv.”Så skriver kommunens styrande politiska koalition i förtexten till sitt förslag till kommunprogram för åren 2015 – 2018. Det var det förslaget som antogs av kommunfullmäktige på mötet den 7:e september 2015.Detta är en mycket bra skrivning. Visserligen är den svår att leva upp till, men det är ändå nödvändigt för den som menar allvar med sin politiska gärning. En av de enskilt viktigaste företeelser som skadar möjligheterna till ett gott liv för framtida generationer är den moderna djurhållningen. Animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför — oavsett var och hur det har producerats — förknippad med stor klimatpåverkan. Albert Einstein har sagt ”Det finns inget som mer skulle tjäna den mänskliga hälsan och chanserna för överlevnad av liv på jorden än övergången till en vegetarisk kost.” (Nothing will benefit human helth and increase the chances for survival of life on Erth as much as the evolution to a vegetarian diet). Troligtvis hade han rätt i det påståendet då, men än mer rätt nu. Köttproduktionen har numera slagit alla rekord och i dagens Sverige äter de flesta kött vid varje mål. Det är inte hållbart av många skäl. Här några exempel:Köttproduktionen kräver skövling av regnskogar.Djurhållningen ger upphov till utsläpp av metangaser som är en mycket farligare växthusgas än koldioxid. Djurhållningen i sig liksom odlingen av djurfoder övergöder haven genom stora läckage av fosfor och kväve. Köttproduktionen kräver vatten i en omfattning som är fullständigt ohållbar globalt. Exempelvis går det åt 1 500 liter vatten för att producera en enda hamburgare. Den industriella köttproduktionen innebär per definition djurplågeri och överanvändning av antibiotika. Hög köttkonsumtion är skadligt för hälsan vilket livsmedelsverket länge påpekat och nu också WHO som till och med listat charkprodukter som cancerframkallande.Den offentliga sektorn som direkt styrs av politiker har ett särskilt ansvar och menar vi allvar med ord som de inledande, måste särskild kraft ägnas åt att minska köttkonsumtionen. Kommunen bör alltså göra vad den kan för att förändra ett konsumtionsmönster som inte är bra. Ett sätt är att genom upplysning särskilt i skolor och förskolor sprida kunskaper om en överdriven köttkonsumtions skadeverkningar och ett annat minska utbudet av kött i kommunens kostverksamhet. Mot denna bakgrund föreslår vi: Att köttkonsumtionen i kommunens skolor, förskolor och äldreboende halveras inom en treårsperiod genom gradvis minskning.

Karlshamn 2015 11 09
Miljöpartiets fullmäktigegruppg.m.
Anna Atmander Anders Englesson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: