Jämställdhet, feminism och lika rätt

Miljöpartiet de gröna i Karlstad är ett feministiskt parti som kämpar för större möjligheter för människor att vara som de vill utan stereotypa könsroller och diskriminering.

Miljöpartiet vill

  • Skapa fysiska mötesplatser för hbtq-personer
  • Korta arbetstid i slitsamma kvinnodominerade yrken
  • Jämställd och normkritisk sex- och samlevnadsundervisning
  • Jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och säkerställ att inga sexuella trakasserier och övergrepp sker inom kommunen.

Kommunen ska ta ansvar för att vara en förebild och leda arbetet med jämställdhet och hbtq-frågor framåt. Alla människor har lika värde oavsett könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Ingen ska på grund av att hen identifierar sig som man, kvinna eller ingetdera utsättas för diskriminering. Lika lön för lika arbete är en självklarhet. Människor som inte anser sig vara heterosexuella ska inte behöva utstå trakasserier eller bemötas kränkande.

Miljöpartiet i Karlstad vill uppmärksamma hur förlegade föreställningar och fördomar om kvinnor och hbtq-personer finns kvar i samhället än idag. Dessa tror vi att man motverkar genom utbildning och kunskap. Alla samhällets individer bör därför ta lika mycket ansvar för att varken kvinnor eller hbtq-personer blir förtryckta eller illa behandlade. Ett särskilt ansvar ligger också på kommunen som ska fungera som en förebild och föregångare i arbetet mot ett samhälle där alla personer ges lika värde både i både teori och praktik.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Ett jämställt Värmland

Miljöpartiet Värmland vill arbeta för ett jämställt samhälle där ditt kön eller din bakgrund inte påverkar dina möjligheter att leva det liv du vill leva.

Läs mer

Inom landstinget behöver mycket göras. Bland annat vill vi se bättre personalvillkor, en god väg genom vården och att kvinnosjukdomar prioriteras.

Kvinnor tjänar mindre än män. Traditionellt kvinnodominerade yrken som de inom vården och omsorg har lägre lön än jämförbara mansdominerade yrken. Utgångspunkterna för lönesättningen i landstinget ska vara kompetensförsörjning, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet.

En av de absolut värsta effekterna av det ojämställda samhället är våld och hot mot kvinnor. På kommunal och regional nivå vill vi skapa bättre villkor för tjej- och kvinnojourer, för att hjälpa dem som i dag drabbas av hot och våld.

Förlossningsskador ska inte normaliseras inom den könsrelaterade vården. De med vestibulit, vaginism eller endometrios blir inte heller alltid korrekt diagnostiserade. Vi vill att kvinnors problem ska tas på allvar och att framsteg ska ske i bemötande och vård.

Vården måste bli bättre för kvinnor, barn och hbtq-personer. Kontinuerlig fortbildning av vår personal bidrar till denna förändring, samt att verksamheterna utgår från mänskliga rättigheter, däribland Barnkonventionen. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: