Diskriminering

Diskriminering

Tyvärr förekommer det diskriminering idag i samhället. Mot dem som på olika sätt inte passar in i normen för hur vi ska se ut och vara. Miljöpartiet vill motverka diskriminering oavsett orsak.

Oavsett din hudfärg, brytning, sättet du rör dig eller fungerar, oavsett vem du blir kär i och vad du tror på har du rätt att bli bra behandlad. I Karlstad vill vi motverka diskriminering tillsammans med de förändringar Miljöpartiet vill göra i riksdagen. Kommunen ska se till att den inte diskriminerar människor. Det kan till exempel handla om hur blanketter är utformade, att det förutsätts att människor är tillsammans med någon av motsatt kön eller att du helt enkelt inte kommer in i våra lokaler. Personalen ska utbildas i bra bemötande.

Tillgängligheten för personer med rörelsehinder måste öka i samhället. Personer med rörelsehinder kan inte alltid få de jobb de söker och som de är fullt kompetenta att sköta, för att arbetsplatsen inte har full tillgänglighet. Vid nybyggnad och renoveringar ska full tillgänglighet vara ett krav. För äldre anläggningar och bebyggelse ska planer för hur tillgänglighetskravet ska uppnås upprättas.

I skolan måste man ständigt vara medveten om att det kan finnas barn med funktionsnedsättningar, så att dessa barn får den hjälp som står att få så tidigt som möjligt. Vi vill att det sker en kontinuerlig fortbildning av skolans personal i syfte att upptäcka funktionsnedsättningar så att de kan diagnostiseras och de drabbade få relevant och individuell hjälp. Även utbildning i lämpligt bemötande är mycket viktigt.

Trots lagstiftning om lika lön för lika arbete, är det skillnad i lön mellan kvinnor och män. Vi vill att kommunen på sina arbetsplatser ska arbeta för likvärdiga löner för likvärdigt arbete vid de fackliga förhandlingarna.

Förskola och skola arbetar sedan flera år tillbaka med jämställdhetsproblematik, under senare år förstärkt genom genuspedagogernas arbete. Detta till trots råder fortfarande olika villkor mellan pojkar och flickor i utbildningen. Kunskap och bemötande är särskilt viktigt att utveckla hos skolans personal, inom vården, inom polisen, vid flyktingmottagningen, vid mans- och kvinnojourer, hos mångfaldssamordnaren och i föreningslivet.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Diskriminering

Karlstad, 22 juni 2022

Lika möjligheter för alla med fokus på funktionsrätt

Karlstad, 26 januari 2016

Elevhälsan hbtq-certifierad!

Karlstad, 19 mars 2015

Ett kulturellt krafttag för jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter