Ett samhälle fritt 
från diskriminering

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet vill

 • att samhället ska vara fritt från diskriminering,
 • skärpa sanktionerna mot den som diskriminerar,
 • att den som diskrimineras ska få hjälp och stöd från samhället,
 • stärka polisens hatbrottsarbete, och
 • att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakten med svenska myndigheter.

Ingen ska diskrimineras

Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade. Att diskrimineras är att kränkas och bli utpekad som något sämre, någon som inte är värd att bli behandlad lika väl som alla andra. Idag är det olagligt att diskriminera på grund av

 • kön,
 • sexuell läggning,
 • ålder,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning och
 • könsidentitet eller könsuttryck.

Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionsrättsrörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige.

Skärpta sanktioner mot de som diskriminerar

Det behöver införas skarpare sanktioner mot de som diskriminerar för att lagstiftningen ska bli effektiv. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att förebygga att diskriminering inträffar inom sin verksamhet. Ändå kommer de som diskriminerar, eller de som inte förebyggt diskriminering, alldeles för lätt undan. Miljöpartiet vill införa skärpta sanktioner mot de som diskriminerar, till exempel genom att Diskrimineringsombudsmannen ska kunna utdela vite (en sorts böter).

Bättre stöd för den som diskrimineras

Samhället ska kunna ge stöd och upprättelse till den som utsätts för diskriminering. Vi vill fortsätta stärka Sveriges antidiskrimineringsbyråer och göra det lättare att driva diskrimineringsmål, och få skadestånd, i domstol.

Antidiskrimineringsarbetet ska genomföras på alla nivåer i samhället och den offentliga sektorn skall vara ett föredöme i det arbetet.

Hatbrott ska tas på allvar

I Sverige ska alla få vara den de är utan att bli utsatta för diskriminering eller hatbrott. Vi vill att polisen fortsätter stärka arbetet mot hatbrott och att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakt med svenska myndigheter.

Vi ser att olika religiösa minoriteter blir utsatta och förföljda, världen över. Det är oacceptabelt. Ingen ska förvägras rätten att utöva sin tro, vare sig i Sverige eller i andra länder.

Miljöpartiets EU-politik mot diskriminering

Miljöpartiet vill:

 • införa en metoo-lag som kräver att alla arbetsgivare och utbildningssamordnare tar ansvar för att aktivt motarbeta diskriminering, sexuella trakasserier och sexuellt våld.
 • att länder som inte följer principerna om demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna få indraget EU-stöd
 • införa skydd mot hets och hat mot hbtq-personer och andra minoriteter
 • förstärka EU:s byrå för grundläggande rättigheter
 • frigöra mer resurser för att ingen ska bli diskriminerad på grund av ursprung, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, kön eller annat
 • att EU ska kräva, och följa upp, att romer och andra minoriteter ges fullständiga medborgerliga rättigheter i alla EU:s medlemsländer.
 • initiera ett samlat arbete mot antisemitism i hela EU, där vittnesmål från Förintelsens offer sprids till ungdomar i hela unionen. I utbildningen i alla EU:s medlemsländer ska det synliggöras hur antisemitismen uttrycks i dag.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi tagit krafttag mot diskriminering.

 • Vi har tillsatt en utredning om skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier.
 • Vi har stärkt diskrimineringsombudsmannen och de lokala antidiskrimineringsbyråerna.
 • Inrättat fler hatbrottsgrupper inom polisen, 
 • Skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda.
 • Skärpt diskrimineringslagen så att fler behöver göra mer förebyggande arbete mot diskriminering.
 • Gjort barnkonventionen till svensk lag.
 • Fått andra partier med oss på att inrätta en institution till skydd för de mänskliga rättigheterna i Sverige, snart finns ett förslag på hur en sådan ska se ut.
 • sett till att aktörer inom rättsväsendet har nu börjat utbildas om diskriminering och hatbrott.

Nyheter på Diskriminering

Regeringen gör stor satsning på minoritetspolitiken

Nu stärker vi arbetet för nationella minoriteter

Lindhagen: Sverigehatarnas ord har normaliserats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter