Jobb

För att möta de utmaningar som Karlstad står inför måste vi skapa förutsättningar för fler jobb och en bättre välfärd. Fler arbetstillfällen ska skapas genom satsningar på företagande, socialt entreprenörskap samt miljö- och energiteknik. I ett grönt Karlstad har alla en väg in och en plats på arbetsmarknaden, vilket kräver målmedvetna och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Miljöpartiet vill att Karlstad ska ha en inkluderande arbetsmarknad för integration och mot diskriminering. På en hållbar arbetsmarknad har alla anställda bra och trygga anställningsvillkor. Alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott arbetsliv. Arbetsmarknaden ska vara mänsklig och det ska finnas en balans mellan arbetsliv och det övriga livet.

Miljöpartiet vill främja att människor hittar den kortaste vägen till rätt jobb. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i det stöd som kommunen ger arbetssökande. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Långvarig arbetslöshet kan vara svår att ta sig ur på egen hand och arbetsmarknaden har dessvärre inslag av strukturell diskriminering som utestänger människor.

Miljöpartiet vill förstärka studie- och yrkesvägledningen. För att få in fler unga på arbetsmarknaden vill vi också stärka den uppsökande verksamheten, vidareutveckla mottagandet och stärka möjligheterna till stöd på modersmål. Vi vill även se individuellt anpassad vägledning inom sfi. Alla ska ha möjlighet till att fullfölja gymnasiet med godkända betyg med det behövs motiverande insatser och individuellt stöd och anpassning.

Småföretagare har stor betydelse för omställningen till ett grönare Karlstad. Nya och växande företag kommer att vara avgörande, både för att skapa nya arbetstillfällen och för att hitta lösningar på de klimat- och miljöproblem vi står inför. Miljöpartiet vill skapa bättre förutsättningar för småföretagande och mer aktivt stödja utvecklingen av olika typer av miljöföretag, både ny miljöteknik och främjande av mer miljöriktig produktion inom traditionella branscher.

Förnybar energi, energieffektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En energiomställning i Karlstad skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik. Karlstads kommun ska investera i fjärrvärme, solceller, vindkraft, vatten, avlopp och avfallshantering.

För att skapa rätt kompetens för ett hållbart samhälle behövs väl utvecklad vuxenutbildning (till exempel yrkesvalet och yrkes-SFI), som snabbt ger jobb utan långa studier. Vi vill skapa fler utbildningsmöjligheter väl anpassade för framtidens arbetsmarknad och samverka med universitetet, folkhögskolor och andra aktörer för god kompetensförsörjning.

Miljöpartiet vill att Karlstad ska genomföra extra satsningar på att minska långtidsarbetslöshet och strukturell arbetslöshet. Det behövs individuella insatser där arbetsintegrerande sociala företag kan vara en viktig del i att skapa arbeten. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. I dag lever många utan meningsfull sysselsättning. Här ska det också finnas alla sorters jobb, både avancerade och enklare. Då skapar vi ett Karlstad där alla kan bidra utifrån sin kompetens. Karlstads kommun ska bidra till att skapa förutsättningar för att alla människor i Karlstad ska känna att de är viktiga och har något att bidra med.

Karlstads kommun ska verka för att alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott arbetsliv, detta kan kräva positiv särbehandling med hänsyn till kön, etnicitet och funktionsnedsättning. Kommunen ska som stor arbetsgivare anställa fler personer med funktionsnedsättning på alla nivåer. Miljöpartiet vill hitta vägar för att underlätta för låntagare vars affärsidé har svårt att få gehör på den ordinarie bankmarknaden. Kommunen ska även ta fram och implementera strategier för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Jobb

Karlstad, 31 januari 2024

Karlstads första hållbara industriområde – Västra Eriksberg

Karlstad, 3 januari 2024

Möjlighet till körkort vid praktiska utbildningar

Karlstad, 27 oktober 2023

Krönika Monika Bubholz: Vilken gåva vi har fått till Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter