Politik som gör skillnad i Krokom

Krokoms Kommun/Krokomen Tjïelte

 

Miljöpartiets fullmäktigegrupp i Krokom

 

 

Ordinarie: Eva Ljungdahl, 58 år, Ekoingenjör, Dvärsätt, Gruppledare

Ersättare: Sabina Mattsson, 32 år, Skolpsykolog, Änge

 

Ersättare: Jan Runsten, 74 år, Lantbrukare, Alsen

Övriga:

Paul van den Brink, 58 år, Universitetslärare, Kälen

Dmitar Savic´, 52 år, Skogstekniker, Krokom

Lena Suleiko Allansson, 37 år, Art-director och student, Kaxås

_______

Prioriterad politik 2022 – 2026

Tillsammans bygger vi ett modernt och hållbart samhälle och därför ställer Miljöpartiet upp i kommunvalet i Krokom med en grön politik som bygger på Miljöpartiets solidariteter:

•        Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

•        Solidaritet med kommande generationer

•        Solidaritet med världens alla människor

Dålig hushållning med miljö är samma sak som dålig hushållning med människor och ekonomi och därför ska hållbarhetsperspektivet finnas med  i alla beslut.

Klimat och miljö

Naturen är själva förutsättningen för människors liv, hälsa och försörjning. Vi behöver ställa om till ett hållbart samhälle, där människan kan leva inom naturens gränser. Miljöpartiet föddes ur miljörörelsen och har hela tiden pekat på hur miljöfrågorna påverkar alla andra frågor. Med det som grundinställning vill vi att Krokoms kommun ska ligga i framkant när det gäller klimat och miljöomställning.

Världen behöver innovativa och goda exempel på hållbar utveckling, och vi menar att Krokoms kommun har bra förutsättningar för detta. Stora naturtillgångar, kreativa invånare och en god attityd, är saker som ger kommunen goda möjligheter att få till en smart tillväxt där naturresurser används utan att förbrukas.

Miljöpartiet vill se ett samhälle där vi lever med naturen, inte av den. Krokom har förutsättningarna att gå före, så för ett modernt och hållbart samhälle vill vi:
 • Bistå vid satsningar på lokalt ägd fossilfri energiproduktion, privat och kommunal
 • Solceller ska installeras på kommunala fastigheter där så är möjligt
 • Fortsätta energieffektiviseringsarbetet av kommunens fastigheter
 • Främja miljösmart byggande
 • Arbeta för en fossilbränslefri kommun
 • Aktivt främja den biologiska mångfalden på kommunal mark
 • Kommunen skall vara ett föredöme i skötsel av skogsmark
 • Etablera biogasmackar med lokal biogas från länet
 • Etablera laddstationer för elbil på fler ställen
 • Att det ska finnas laddmöjligheter vid kommunala fastigheter och för boende i Krokomsbostäders alla boenden
 • Fortsätta och utöka kommunstödd kalkning av försurade fjällområden
 • Uppdatera kommunens miljöpolicy så att den går i linje med Agenda 2030
 • Säkra Storsjöns rena vatten

Trafik och transport

Krokoms kommun är en av Sveriges till ytan största, samtidigt som den är glest befolkad. Vi som bor i kommunen behöver ha möjligheter att röra oss till och från jobb, till familj och vänner, till affären och på fritiden. Detta ställer stora krav på en fungerande infrastruktur.

Miljöpartiet tror på människans rätt att bo där hen vill, men ser behovet av att ställa om till ett samhälle oberoende av fossila energikällor. Lösningen är smarta transporter, förnyelsebara bränslen, decentralisering och att arbeta på distans. I en mer digital värld kan en starkare bredbandsinfrastruktur skapa förutsättningar för jobb och studier, utan att man behöver flytta. Fler människor på plats i småorterna under vardagarna skapar också utrymme för andra tjänster, som lunchrestauranger och affärer.

För allas rätt att röra sig i framtidens samhälle vill vi:

Se en modern och miljöanpassad fordonsflotta inom kommunens  verksamheter

Jobba för en utökad, hållbar och samordnad regional kollektivtrafik

Ta fram en gång- och cykelstrategi för att öka framkomligheten inom och mellan orter

Bygga cykelparkeringar i anslutningar till kollektivtrafiken – börja i Kaxås

Uppdatera kommunens resepolicy så att den går i linje med Agenda 2030

Skola, kultur och fritid

Miljöpartiet värnar om Barnkonventionen där barns rätt slås fast. Att ha en bra skola är att ta vara på framtiden. Miljöpartiet vill ge alla barn möjligheten till en meningsfull och givande skolgång, där alla får det stöd de behöver.

Skolan är också en viktig del i lokalsamhället, som gör det möjligt för familjer att bo och utvecklas där de vill.

Vi vill öka möjligheten för alla att ha en aktiv och givande fritid och anser att kultur och föreningsliv är viktiga demokrati- och kunskapsbärare. Alla skall ha möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Vi anser också att idrottsrörelsen har en viktig roll i folkhälsoarbetet.

Därför vill vi:
 • Ha daglig, schemalagd fysisk aktivitet i skolan
 • Servera god och klimatsmart lunch
 • Att kulturskolan ska integreras i skolverksamheten på skoltid
 • Anställa fler i skola och förskola så att våra lärare får tid att få vara just lärare
 • Prioritera elevernas välmående genom en väl fungerande elevhälsa
 • Satsa på språkutveckling genom att förstärka elevhälsan med logoped
 • Inför lättillgängligt och gratis mensskydd på alla skolor
 • Öka tillgängligheten till friluftsliv för alla genom att öppna ett ”bibliotek” för friluftsutrustning
 • Utveckla biblioteksverksamheten som demokratisk och kulturell mötesplats
 • Främja ytor för spontanidrott i hela kommunen
 • Tillgängliggöra kultur för fler målgrupper i hela kommunen
 • Öka samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen
 • Kommunen skall aktivt stötta kultur och idrottsföreningar

Folkhälsa, vård och omsorg

För en hållbar kommun behöver vi ha en god folkhälsa. För en god hälsa behöver vi ha ett långsiktigt helhetsperspektiv, genom hela livet. Med ett aktivt folkhälsoarbete kan kommunen minska ohälsa och bidra till en friskare befolkning med rikare liv.

Även som gamla har vi rätt till ett värdigt liv. Vi lever längre och andelen äldre blir större och det ställer högre krav på kommunens omsorg. Bra levnadsmiljöer, social gemenskap, god och näringsriktig mat, omsorgsfull och kompetent personal är viktigt.

Miljöpartiet tror att mångfald, valfrihet och konkurrens är bra och kan skapa innovativa och hållbara lösningar för framtiden. Kommunen måste ha bra uppföljning och hårda kvalitetskrav på sin egen och andras verksamheter. Människor med behov ska aldrig bli lidande på grund av kortsiktiga vinstintressen.

Miljöpartiet tycker att alla människor har rätt att leva gott i Krokoms kommun och därför vill vi:
 • Planera strategiskt för att få kompetent personal till vård och omsorg
 • Planera långsiktigt för äldreboenden i tätorter och på landsbygden
 • Satsa på fler trygghetsboenden och mötesplatser för alla åldersgrupper, tex att äldre ska få äta tillsammans med andra
 • Satsa mer på folkhälsa, med särskild inriktning på unga och äldre
 • Instifta en social investeringsfond för att främja förebyggande insatser och nya arbetssätt
 • Att kommunen arbetar förebyggande mot våld i nära relationer

Arbete och integration

Vägen in eller tillbaka till arbetsmarknaden kan vara lång och svår. Vi ser att utanförskap leder till mer utanförskap och vi vill underlätta för alla att få en meningsfull vardag genom att bryta den negativa spiralen.

Det gör vi genom till exempel extra stöd från kommunen i kontakt med arbetsgivare, hjälp att hitta en plats att arbetsträna på, eller någon som förklarar hur det svenska systemet fungerar, för den som aldrig varit inne i det förut.

Människor mår bättre av att vara inkluderade i samhället, så för att lyfta kommunens invånare vill vi:

 • Ha kommunala projekt för arbetsträning och extra stöd för de som står långt från arbetsmarknaden
 • Införa kortare arbetstid i välfärdsyrken
 • Utveckla fler jobb och lärlingsplatser riktade mot unga
 • Stötta kooperativa, sociala och hållbara entreprenörer
 • Stötta föreningar som jobbar med verksamhet för integration
 • Stärka kommunens arbete med anti-rasism och jämställdhet

Jordbruk och näringsliv

Företagande skapar jobb, och därmed möjligheter. Krokom är en stark företagarkommun med många små företag.

Vi tror på att uppmuntra lokala företagare att ställa om för en hållbar värld. Det kommer att göra oss mer konkurrenskraftiga och samtidigt bidra till vår utveckling framåt. Vi vill stötta lokala företag och skapa ett bättre företagsklimat genom t.ex. smidigare handläggning av ärenden och en bättre tillgänglighet för kommunens innevånare.

Jordbruket är en viktig del av kommunens näringsverksamhet. I en tid när fler och fler gårdar lämnas tomma vill Miljöpartiet skapa förutsättningar för kommunens jordbrukare att plöja vidare, renägare att utveckla sin verksamhet och andra företagare att verka där just de vill.

Vi tror starkt på ett utvecklat skogsbruk som klarar högt ställda miljömål och där det finns inkomstmöjligheter utöver storskalig avverkning. Vi vill verka för ett hållbart skogsbruk som gynnar både näringslivsutvecklingen, ekologi och de livsmiljöer vi lämnar vidare till kommande generationer.

För ett blomstrande näringsliv vill vi:
 • Ha en långsiktig plan för att kunna öka självförsörjningsgraden och mängden lokalproducerad mat i kommunens verksamhet
 • Ställa tuffare miljökrav i upphandlingar
 • Stötta det lokala näringslivet att bli attraktiva genom bättre dialog med näringslivskontoret
 • Stötta utbyggnad av bredband och övrig infrastruktur i hela kommunen
 • Stötta och uppmuntra företagare att etablera sig och växa i kommunen

Boende och  samhällsplanering

För oss är det viktigt att hela kommunen skall leva – oberoende av om vi har tillväxt eller inte.

Krokoms kommun har många attraktiva miljöer som är väl lämpade för etablering av nya boenden. Med varsam planering kan vi säkerställa att dessa miljöer och dess naturvärden lever vidare – även med fler invånare.

För en hållbar och levande kommun vill vi:
 • Se till att satsningar görs i hela kommunen
 • Att kommunen ställer höga krav på social och ekologisk hållbarhet vid exploatering av kommunal mark
 • I samhällsplaneringen ha med en variation av olika boendeformer inom samma område
 • I detaljplaner ställa högra krav och styra mot högt satta miljömål i linje med Agenda 2030

 

Aktuellt i Krokom

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

KU-anmäler Kristersson över tjänstemännens löner

Daniel Helldéns språkrörstal på kongressen

Märta Stenevis språkrörstal på kongressen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Conny Wahlström

Vice ordförande MPZ, ersättare i regionstyrelsen Jämtland Härjedalen och ersättare regionala utvecklingsnämnden, ledamot kollektivtrafikutskottet, Ordförande stiftelsen Green Forum.

Elon Wissing

Utbildnings- och rättvisepolitisk talesperson Grön Ungdom. Ledamot i kommunfullmäktige Åre

Thomas Dahlberg

Distriktsordförande

Kommunfullmäktige Krokom

Eva Ljungdahl

Samhällsbyggnadsnämnden, ordinarie