Boende, energi och avfall

Lyssna

Vi vill att:

  • det ska vara 50% hyresrätter när nya bostadsområden byggs.
  • det byggs billiga och små bostäder.
  • alla nya byggnader är byggda på ett miljöanpassat sätt.
  • det enbart byggs energieffektiva bostäder och lokaler med energiprestanda lägre än vad staten kräver.
  • alla tak på kommunala byggnader, i bra sollägen, utrustas med solceller.
  • alla återvinningsstationer tar emot allt slags avfall.
  • alla återvinningsstationer har en kretsloppspark.
  • kommunen underlättar för att skapa arbetstillfällen för återanvändning, återvinning och återbruk.
  • kommunen tar ett större ansvar för dagvattenhantering och därmed säkrar vattenkvalitén i våra badvikar.
  • kommunen ska öka skyddet av det grundvatten som används som dricksvatten genom råvattenprovtagning och utökade vattenskyddsområden

 

För oss är det viktigt att det finns ett varierat utbud av bostäder med tydliga krav på miljöanpassning genom val av material och energiförbrukning. För att kommunen ska bli attraktiv att leva i för människor med olika ekonomiska förutsättningar krävs fler hyresrätter och mindre bostäder. Det krävs också ökade krav på solceller vid nybyggnation och högre krav på lägre energiförbrukning och då till och med lägre än Boverkets krav. Vi ser gärna att nya hus är så kallade plusenergihus, dvs att de levererar energi. För att skapa goda förhållanden för kommande generationer och det ekologiska systemet så krävs att vi än mer återvinner och återanvänder. Därför vill vi att alla återvinningsstationer har en kretsloppspark och att de tar emot alla sorters avfall. Vi vill också att kommunen arbetar med att skapa arbetstillfällen för återanvändning och återbruk och underlättar för företag inom branschen. Kommunen måste ta fram en policy när det gäller dagvattenutsläpp till havet för att säkerställa badvikarnas vattenkvalité och havets ekologiska balans.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: