Bostäder

Bostäder

Vi behöver fler bostäder i Kungsbacka kommun. Vi vill ge ett utvidgat uppdrag till det kommunala bostadsbolaget Eksta som gärna får växa som företag för att öka antalet hyresrätter med fortsatt höga energi- och miljökrav och att kommunen planerar för bostäder även för människor med låg inkomst. Minst 50% hyresrätter!

Vi behöver en ny bostadspolitik, i Kungsbacka och i Sverige. Dagens system är absurt och gynnar de privilegierade men gör det svårt för de som vill flytta för att läsa, för att kunna ta ett spännande arbete någon annanstans, för att kunna komma in i det svenska samhället, för att kunna skiljas och gå vidare eller för att lämna en destruktiv relation och ha någonstans att ta vägen. Eller för att lämna det stora huset och hitta något mer lätthanterligt när barnen flyttat ut.

Det handlar om människors möjligheter att leva och förverkliga sina liv som de själva vill.

För det krävs ett utbud av olika sorters bostäder, varav en hel del hyreslägenheter med rimliga hyror. Vi behöver en solidarisk bostadspolitik där alla har möjlighet att hitta ett tryggt och trivsamt hem.

En del av detta är beroende av beslut i Riksdagen. Annat måste ske lokalt, i Kungsbacka – förutsättningarna ser lite olika ut på olika platser i landet.

På riksnivå har Miljöpartiet föreslagit bland annat detta:

– Investeringsstödet är en viktig nyckel till fler hyresrätter som människor har råd med. Vi vill att stödet utvecklas – inte avvecklas.
– Höj bostadsbidragen och bostadstilläggen permanent. Bostäder i nyproduktion är dyrare än i befintliga beståndet och nivån på bostadsbidragen måste höjas.
– Förbjud orimliga inkomstkrav. Det ska inte vara möjligt att neka inkomster från försörjningsstöd och CSN.
– Ta ett ökat statligt ansvar för att minska den strukturella hemlösheten t ex genom en nationell bostadsstiftelse.
– Kraven på kommunerna att ge förtur till bostäder för våldsutsatta kvinnor och deras barn måste skärpas.
– Trappa av ränteavdragen. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden måste dämpas.
– Det ska inte vara en ouppnåelig dröm att kunna äga sin bostad. Inför startlån och – Inför ett statligt topplån för dels byggemenskaper och dels för ny- och ombyggnad av egnahem på landsbygden.

I Sverige har vi inte någon tradition av s k ”social housing”, dvs enklare och billiga bostäder för de som av olika skäl inte har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Sådana områden finns i många andra länder. Vi har istället använt bostadsbidraget som stöd 

Kungsbacka

I Kungsbacka behöver vi fler bostäder. Vi vill ge ett utvidgat uppdrag till det kommunala bostadsbolaget Eksta som gärna får växa som företag för att öka antalet hyresrätter med fortsatt höga energi- och miljökrav och att kommunen planerar för bostäder även för människor med låg inkomst. Minst 50% hyresrätter i större projekt!
Vi behöver förtäta vår stadskärna så att Kungsbacka får mer stadskänsla än idag. I centrum kan bostadsbyggandet förtätas genom högre hyreshus som har lägenheter med mindre bostadsyta och enklare standard så att våra ungdomar får möjlighet till egen bostad. Vi vill också se trygghetsboende för äldre som har behov av nytt boende. Det behövs många olika slags bostäder  så att människor har möjlighet att byta bostad när förutsättningarna i livet ändras.
Vi menar att kommunen ska låta asylsökande ungdomar bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Det är frivilligt, men vi tycker det ska göras av humanitära skäl. Enligt lag ska kommunen ordna bostäder för vår kommuns andel nyanlända – det måste tas på allvar.
Idag finns det många fler alternativ att bygga nytt och ändå göra klimatsmarta val med alternativ i trä, andra miljöanpassade material, låg energiförbrukning och fossilfria energikällor.
Vi är öppna för alternativa finansieringsformer för bostadsbyggande såsom byggemenskaper, crowdfunding och gröna obligationer.
Vi vill:
– Ge ett utvidgat uppdrag till det kommunala bostadsbolaget Eksta som gärna får växa som företag för att öka antalet hyresrätter med fortsatt höga energi- och miljökrav.
– Att kommunen planerar för bostäder även för människor med låg inkomst. Minst 50% hyresrätter!
– Att kommunen planerar för att bostäder ska få byggas så att människor inte blir bullerstörda.
– Att kommunen uppmuntrar till solceller och solfångare på tak till exempel genom aktiv info till byggherrar.
– Att kommunen aktivt och målmedvetet arbetar med att skapa plats för nybyggen – genom att köpa mark, med tydliga klimat- och miljöhänsyn.

Slutligen, men inte minst viktigt: En generell brist på bostäder i kommunen, i synnerhet på hyresrätter, försvårar för kommunens näringsliv att utvecklas och för att kunna anställa nya medarbetare. Om de inte har någonstans att bo, eller måste välja en bostad långt bort, så ökar kostnaden och risken att de tackar nej till Kungsbackaföretagen är påtaglig.

 

Nyheter på Bostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter