Barns rätt till en trygg uppväxt

Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Förskolan är en viktig start i livet. Mötet med andra barn och pedagoger behöver ske i trygga små grupper där lek och socialt samspel står i fokus. Det normkritiska värdegrundsarbetet ska vara självklart genom hela skoltiden för att alla barn ska få vara sig själva.

Vi vill:

  • anställa en barnrättsstrateg
  • alltid undersöka barnrättsperspektivet vid samhällsplanering
  • ta fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd kring barns fritidsaktiviteter.

FN:s barnkonvention är svensk lag. Det är en av orsakerna till att Linköping behöver anställa en barnrättsstrateg och redovisa barnrättsbokslut som del i hållbarhetsbokslutet.

Säker miljö
Miljön kring förskolor, skolor och lokaler för fritidsaktiviteter behöver göras säker för att få barn och unga att må bättre. Luftkvaliteten förbättras när gång- och cykelbanor prioriteras och genom att gå eller cykla mer mår barnen bättre. Vid all samhällsplanering ska barnens perspektiv alltid undersökas, bland annat genom att låta barn vara delaktiga i processen. Kommunen ska även stödja insatser för att minska ohälsa, som kan bero på osunda byggmaterial eller vardagskemikalier.

Bättre uppföljning av orosanmälningar
Anmälningar där det finns en oro för ett barns situation behöver följas upp bättre. I de fall våld förekommer ska kommunen bli ännu bättre på att skydda de barn som utsätts bland annat genom att erbjuda behandling för vuxna som har svårt att hantera sina känslor. För att barn och unga ska ha en trygg hemmiljö och uppväxt är det också viktigt att det förebyggande arbetet med att undvika vräkning av barnfamiljer fortsätter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: