Biologisk mångfald

Miljöpartiet vill att Linköping ska bli en ekologiskt hållbar kommun där medborgarna har lätt att komma ut i vacker natur. Vi har ett särskilt ansvar för det världsunika Tinnerö eklandskap.

Vi vill:

  • Inrätta fler naturreservat.
  • Ha fler parker och mer grönska i staden.
  • Bevara och utveckla biologiskt värdefulla miljöer samt gröna stråk i staden.
  • Anpassa vattenkraftverken så att de klarar dagens miljökrav.
  • Ställa högre krav än lagkrav på partikelhalten i luften.
  • Minska användandet av farliga kemikalier.
  • Göra det lättare för Linköpingsborna att sortera hushållsavfall.
  • Att ekosystemtjänster ska ingå i samhällsplaneringen.
  • Att kommunen ska arbeta mer med inventering av avlopp och utveckla avloppsreningen.
  • Lägga Tinnerbäcken i marknivå.

Status
Under förra mandatperioden tog vi beslut om två nya kommunala naturreservat och ökade resurserna till skötsel av skyddad natur. Kommunen ökade tillsynen av föroreningar i mark och vatten. Vi byggde den första konstgräsplanen utan gummigranulat, tog beslut om en kemikalieplan och fortsatte arbetet med giftfri skola och förskola. Alliansen har sagt nej till vårt förslag om att inrätta fler naturreservat. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: