Barnrättsstrateg för våra barns rätt

Mot bakgrund av att Barnkonventionen blir lag i Sverige den 1 januari 2020 behöver vi som kommun börja arbeta för att säkra att vi följer lagen.

Vi behöver gå igenom samtliga processer ur barns och ungas perspektiv och se vad vi behöver göra för att bevaka barns rättigheter inom alla samhällsområden. Barn och unga ska känna sig delaktiga och kunna påverka utvecklingen av samhället på de områden som berör dem.
Vi i Miljöpartiet vill vara en röst för de som inte har någon, samt alltid verka i solidaritet med kommande generation. Detta kan vi bland annat göra genom att på ett tydligt sätt bejaka barnens intresse i alla beslut. Flera regioner och kommuner har redan inrättat en barnrättsstrateg eller ett barnrättsombud. Arbetsuppgifterna består ofta av tre områden - nedan med exempel på konkreta arbetsuppgifter:

Uppföljning och utvärdering

  • Kommentera officiella beslut och dokument utifrån ett människo- och barnrättsperspektiv.
  • Bidra med indikatorer och utvärderingar utifrån barnperspektivet.

Kompetensutveckling och kunskapsspridning

  • Fungera som knutpunkt för alla frågor som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter i regionen.
  • Representera kommunen i nätverk på olika samhällsnivåer som rör barns rättigheter.
  • Möjliggöra utbildning och utveckling av barns rättigheter för anställda, förtroendevalda och samarbetspartners.

Riktlinjer och verksamhetsstöd

  • Utforma dokument och riktlinjer som utgår från ett barnrättsperspektiv och som förankras i det dagliga, praktiska arbetet.

Funktionen kan också få uppdrag och ansvar för frågor som kommunen anser som viktiga, men där angreppssättet behöver vara tematiskt och gå över flera förvaltningar - exempelvis hedersrelaterat våld och barnperspektivet avseende hållbar utveckling.

Vilka exakta uppgifter som en barnrättsstrateg i Linköping ska ha är naturligtvis beroende av var vi ser att funktionen kan göra störst nytta. Tanken är inte att ersätta det arbete som redan bedrivs på förvaltningarna relaterat till barns rätt, utan att förstärka och bidra till att Linköping blir en bättre kommun för våra barn att leva i.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Linköpings kommun tillsätter en barnrättsstrateg.
  • Tjänstebeskrivningen utformas utifrån motionens intentioner.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth                                      
Maria Moraes
Björn Immerstrand
2018-12-04

Motionen fick avslag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: