En budget för en grön omstart

Tänk om uppbyggnaden efter coronakrisen inte sker genom att återgå till det som varit normalläget, utan att vi tillsammans bygger något nytt. Samtidigt som vi hanterar alla akuta åtgärder efter pandemin behöver vi också blicka framåt. Världen efter corona kommer inte att vara densamma som innan och det är vårt ansvar att i nära dialog med linköpingsborna bygga något bättre än det som vi har lämnat bakom oss. I Miljöpartiets budget presenterar vi hållbara satsningar för människa och miljö, idag och för kommande generationer. Nu är det dags för en grön omstart.

Miljöpartiets prioriteringar

Klimat och miljö
För att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader behöver vi minska utsläppen med 15 % per år. För att nå det föreslår vi kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, så att Linköping blir en pilotkommun för hållbara transporter med målsättningen att alla resor inom kommungränsen är fossilfria 2025. Särskilt viktigt är det att fokusera på barns möjlighet att cykla eller gå tryggt till skolan. Vi vill även bygga ut laddstolpar och gynna biogas och andra förnybara drivmedel. Miljöpartiet lägger inte en krona till på vägbyggen, utan flyttar istället dessa pengar till infrastruktur för hållbara trafikslag.
Vi vill se en ökad samverkan mellan näringsliv, linköpingsbor och kommunens egen verksamhet för att minska CO2-utsläppen och öka produktionen av förnybar energi. Linköpingsinitiativet behöver vidareutvecklas till att omfatta allt näringsliv och linköpingsborna uppmuntras att ställa om sin konsumtion, sina resor och producera egen förnybar el genom solceller på taken. Därför tillsätter vi en klimatpott på 20 miljoner.

I en hållbar värld måste vi dessutom låta flyget stå för sina egna kostnader. Linköpings kommun bör därför sluta subventionera Linköpings flygplats. Bara genom att ta täten i klimatarbetet kan vi nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025.
Coronapandemin visar också hur viktig närheten till naturen är för oss människor. Vi vill därför skydda mer natur och aktivt arbeta med ekosystemtjänster och grönska i och runt staden.
Linköping har stora möjligheter att profilera sig som inom cirkulär ekonomi, men då måste politiken prioritera det. Genom att arbeta aktivt med återbruk, göra det lättare att källsortera, fasa ut farliga kemikalier, sätta upp ett konsumtionsmål, minska plasten och det brännbara avfallet vill Miljöpartiet göra Linköping mer cirkulärt.

Levande landsbygd…
Idag importerar vi ca 50 % av maten vi äter, vilket är dåligt för miljön, hälsan och ur säkerhetssynpunkt. Vi behöver äta mer närproducerad och vegetarisk mat så att vi äter på ett sätt som ryms inom planetens gränser. Det vill vi göra både inom kommunal verksamhet och i samverkan med restauranger. Genom att ställa krav på närproducerad mat, underlätta för reko-ringar och hjälpa Bondens marknad att utöka sin verksamhet får vi fler jobb på landsbygden.
Vi måste dessutom bevara den värdefulla åkermarken och helst inte bygga en meter till på den.
Vi anser att det ska vara lika lätt att driva företag på landsbygden som i stan och därför föreslår vi att kommunen aktivt stöttar företagare på landsbygden, till exempel genom Leader Folkungaland. Det stärker företagandet och skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden.

...och levande innerstad
Vi vill bygga ett attraktivt och mer levande Linköping. Under coronapandemin har innerstadshandeln sett en markant nedgång och det finns nu all anledning att kroka arm med fastighetsägare och näringsidkare och utveckla Linköpings innersta över tid. Det gör vi genom att skapa mer utrymme för människor - för mötesplatser, uteserveringar, torg och parker istället för bilar. Miljöpartiet vill skapa en zon mellan Stora torget, Trädgårdstorget och Hospitalsgatan där det är tryggt att släppa sina barns hand utan att de riskerar att bli påkörda av bilar och bussar. Genom att permanenta sommargågatan längs Storgatan hela vägen ner till ån får vi ett levande stråk på den gåendes villkor. Med fler gågator, sittplatser längs ån och gröna oaser i innerstaden skapar vi rum för möten och umgänge som inte baseras på konsumtion. Vi vill även se en förbättrad citylogistik i samverkan med fastighetsägarna, så att lastbilarna försvinner från innerstaden.

Jämlik skola och rätten till en rik fritid
Linköping är en av Sveriges mest skolsegregerade kommuner. Det spelar roll idag vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har, om du är tjej eller kille och i vilken stadsdel du bor, för vilka resultat du får i skolan. Så vill vi inte ha det. Vi vill se blandade skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska förutsättningar möts och utvecklas tillsammans. Med fler lärarassistenter och resurspersoner i klassrummet och en bredare elevhälsa kan eleverna mötas utifrån sina behov.
Miljöpartiet gör en särskild satsning på fritids till alla, för att bryta utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till den som inte gör det. Rörelseinspirerade utemiljöer och fortsatt satsning på fokusbiblioteken bidrar till bättre hälsa och mer jämlika villkor. För att förebygga hedersproblematik vill Miljöpartiet att all personal i skola och förskola utbildas och helst certifieras, så att de känner igen tecknen när de träffar barn som utsätts.
Bristen på skollokaler är enorm i Linköping, vilket bidrar till segregationen, eftersom det är svårt för barnen i ytterområdena att komma in på de centralt belägna skolorna. Miljöpartiet vill kickstarta byggandet av fler centralt belägna skolor där elever med olika intressen och socioekonomiska förutsättningar kan mötas och utvecklas tillsammans.

Alla barn och unga har rätt till en rik fritid oavsett deras föräldrars ekonomiska möjligheter. Det är också det bästa sättet att hålla unga från kriminalitet. Kultur- och fritidsnämnden får därför ett särskilt uppdrag att skapa en utökad ungdomsverksamhet för att nå de barn och ungdomar som är i riskgruppen. Detta ska ske i nära samverkan med civilsamhället och andra berörda nämnder.

Det lokala kulturlivet behöver rätt förutsättningar för att kunna blomstra. Miljöpartiet skjuter därför till pengar till det ändamålet som kan användas i dialog med Linköpings kulturaktörer med målsättningen att det ska vara lätt att skapa kultur i Linköping.

Personalen i omsorgen
Det är få arbetsgrupper som gått så hårt åt under pandemin som personalen i omsorgen. Det ska vara tryggt att lämna en närstående i vård och omsorg och det gör vi bäst genom långsiktiga och förebyggande satsningar. För att hemtjänst och äldreboenden ska kunna skapa en trygg och stabil omsorg så krävs satsningar på personalen. Vi ser till att fler får fasta anställningar, tar bort delade turer och att sjuksköterskor och undersköterskor får möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid. När fler kan planera sin fritid och återhämtning utifrån ett arbetsschema istället för att bli inringd som timvikarie minskas sjukskrivningarna. Med mer personal minskar vi också den ständiga minutjakten som tärt hårt både på personal och brukare.

Miljöpartiet vill ge Leanlink hela ansvaret för att driva äldreomsorgen i kommunen. Då kan vi garantera kontinuitet och hög kvalitet samtidigt som resor och samordning effektiviserar verksamheten och frigör tid för just omsorg. För den äldre höjs kvaliteten om personalen får möjlighet att på lite längre sikt och i samverkan med alla inblandade yrkesgrupper planera verksamheten och de insatser som krävs. Då skapar vi en helhet kring individen. Linköpings kommun måste börja ersätta hemtjänsten för deras faktiska kostnader. Så har inte gjorts på flera år, vilket gjort att Leanlink går med underskott. Miljöpartiet skjuter därför till pengar för att täcka underskottet.

Arbetsmarknad
Coronapandemin och lågkonjunktur har lett till att fler blivit arbetslösa, vilket innebär att de som redan innan stod långt från arbetsmarknaden har hamnat ännu längre bort från ett jobb. Den utvecklingen kan bara vändas med kraftfulla medel. Miljöpartiet vill sänka tröskeln in på arbetsmarknaden genom att samordna insatser från olika förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. Det görs bäst genom att vi skapar en fysisk plats där alla aktörer finns representerade på samma ställe och att den arbetssökande kan lägga upp sin plan med alla relevanta parter på samma gång.

Det måste bli lättare att få ett jobb som inte kräver en lång utbildning. Därför vill vi utöka samverkan med civilsamhället samt ge alla nämnder i uppdrag att skapa arbetstillfällen genom att ta tillbaka uppdrag i egen regi som idag är utlagda på entreprenad. Det kan gälla till exempel städtjänster och parkskötsel. På så sätt kan kommunen se till att det finns ett stort antal arbeten för de som behöver det mest.

Sammanfattning
Miljöpartiet lägger en budget med fokus på ansvarstagande för miljö och människor i kommunen. Genom att sluta subventionera flygplatsen och låta bli att bygga Ullevileden får vi pengar till hållbara trafikslag, skola och omsorg. Vi ser också att staber och administrativa funktioner har fått växa sig alldeles för stora och gör därför vissa besparingar på dessa funktioner. Bland annat drar vi ner på Kommunledningsstaben, Näringsliv och Tillväxt och Kommunikationsstaben förutom ett generellt besparingskrav på samtliga staber. Vi anser att skattemedlen ska verka där de behövs som bäst och det är ute i våra verksamheter.

I Alliansens budget framgår en kostnadsreducering på 122 miljoner utlagda i nämndernas ramar. I Miljöpartiets budget finns inte de kostnadsreduceringarna med, utan dessa täcks med det generella statsbidrag, med satsning på välfärden, som presenterades den 7 september och som kommer att ingå i regeringens höstbudget.

Här finns hela budgeten inklusive ändringsförslag och resultaträkning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: