En väg in för våldsutsatta i kommunen och regionen

Forskning visar att våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld har stora behov av vård, omsorg och skydd på kort och lång sikt. Våldsutsatta kvinnor har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra. Konsumtionen av läkemedel är också högre.

Andelen kvinnor som har övervägt eller försökt att ta sitt liv är markant högre bland kvinnor som har utsatts för våld än bland de som inte har det. De som befinner sig i våldsutsatthet eller lever skyddat på grund av våldsutsatthet bollas mellan många olika myndigheter, avdelningar och professioner eftersom det inte finns ett framarbetat arbetssätt för att fånga upp dem. Många professioner har  blivit duktiga på att ställa rätt frågor, men efter det finns det inte mycket hjälp att få. Varje gång förväntas man berätta sin historia om igen och får hoppas på att träffa någon som har kunskap om vad problematiken för med sig. Eftersom det är ett ämne kantat av skam där den våldsutsatta ofta lägger skulden på sig själv är det extra svårt att prata om.

Då dessa personer, nästan uteslutande kvinnor, många gånger behöver stöd parallellt från både kommun och region för att komma ur den situation de är i, föreslår vi att man utreder möjligheten till att skapa “en väg in” för våldsutsatta. Detta för att skapa en plats med specialister från både kommunal och regional verksamhet samt minska tröskeln till att söka hjälp. Vi tror att en tvärprofessionell grupp skulle kunna göra mer omfattande bedömningar och erbjuda ett mer övergripande stöd till den våldsutsatta och de eventuella barn som också drabbas för att nå ett mer långsiktigt hälsosamt och hållbart resultat. Risken är annars att ärendet avslutas hos socialtjänst men att dessa personer sedan blir överrepresenterade i annan statistik hos sjukvården eller insatser för långtidsarbetslösa och sjukskrivna, då de har obearbetade trauman och/eller skador som inte behandlats.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen utreder möjligheten att tillsammans med regionen skapa “en väg in” för våldsutsatta och deras barn. Detta skulle kunna innebära en tvärprofessionell grupp likt man har inom viss LSS-verksamhet, ätstörningsenheten, BUP Elefanten eller FMC.
  • Att kommunen tar fram en policy för samverkan med regionen kring målgruppen, samt gör det i samråd med brukare och idéburen sektor.
  • Att kommunen inför ett brukarråd med tidigare klienter, intresseorganisationer och sakkunniga för att fortsatt utveckla kommunens arbete kring ohälsa hos våldsutsatta kvinnor och barn tillsammans med förslagsvis kommunens folkhälsostrateg.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: