Erbjud plats på fritidshem för alla 6-9-åringar oavsett föräldrarnas sysselsättning

Elever vars föräldrar arbetar eller studerar erbjuds plats i fritidsverksamhet från 6 års ålder.

Fritidshemmet har fått ett allt tydligare uppdrag som pedagogiskt komplement till skolan. Personalen har pedagogisk utbildning och ett uppdrag som särskilt fokuserar på barnens sociala och kreativa utveckling. 84 procent av elever i åldern 6-9 år går på fritids, i Linköping och i riket (2017), en andel som har ökat med 30 procent under 10 års tid.

Olika granskningar visar att andelen barn som går på fritidshem skiljer sig åt mellan olika grupper. Barn till föräldrar med svensk härkomst, höga inkomster och högre utbildning deltar i större grad i fritids, samtidigt som barn till föräldrar med utländsk härkomst, lägre inkomster och lägre utbildning har minst lika stort behov av tillgång till den pedagogiska verksamheten. Risken är att regelverket förstärker sårbarhet och utanförskap i just de familjer där riskerna är störst.

Barn till föräldrar som saknar sysselsättning har ett särskilt behov av att bli delaktiga i samhället. De har sämre tillgång till andra fritidsaktiviteter, och normalisering av hemmasittande är en stor risk. Många av deras kamrater är på fritids, och för 6-9-åringar är det svårt att delta på egen hand i olika föreningsaktiviteter eller liknande. Därför bör alla barn i åldrarna 6-9 år (förskoleklass- årskurs 3) erbjudas plats i fritidshemmets verksamhet oavsett föräldrars sysselsättning.

Skollagen erbjuder en sådan möjlighet på individuell basis genom formuleringarna ”om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation” samt ”om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning”. Miljöpartiet anser att den individuella prövningen innebär ett onödigt hinder för barn som i många fall har eget behov.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Alla barn i åldrarna 6-9 år (förskoleklass-årskurs 3) erbjuds plats på fritidshem oavsett föräldrarnas sysselsättning.

Birgitta Rydhagen  
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2018-12-18

Motionen fick avslag på Kommunfullmäktige.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: