Förbättra för Linköpings kulturutövare

Kulturen ger oss upplevelser och får nya idéer att växa. Kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande.

Kultur kan också vara ren glädje och en distrahering i en tuff situation. Kulturen är viktigt, men ändå förväntas de som skapar den att göra det som ett kall, snarare än ett yrke. Det händer mycket bra i Linköpings kulturliv, men efter ett stort antal möten med olika kulturaktörer, i olika positioner, företag och föreningar, vill vi ge några förbättringsförslag.

Lokaler
I Linköpings kommun finns det inte tillräckligt många ändamålsenliga lokaler för repetition och scenframträdanden för olika typer av kulturutövning. Framför allt är det brist på mellanstora scener, som är tillgängliga för lokala aktörer till en rimlig kostnad. I den anläggningsstrategi som tas fram för kulturscener är det viktigt att de lokala aktörernas behov tillgodoses, så att innehållet i strategin möjliggör för fler att utöva sin profession.

Det är också viktigt att de lokaler som redan finns är anpassade för dem som ska använda dem. De kommunala kulturscenerna på Agora och Skylten borde vidareutvecklas i dialog med besökare och kulturaktörer, så att innehållet motsvarar det behov som faktiskt finns. På Skylten, som ofta används som replokal för dans är golvet till exempel inte dansanpassat vilket orsakar onödig belastning för dem som tränar där.

Skylten skulle också kunna utvecklas till den naturliga träffpunkten för yrkesverksamma kulturarbetare, med möjlighet att låna konferensrum och kontorsplats. På lång sikt skulle Skylten kunna växa till ett stort kulturcentrum där aktörer kan träffas, utvecklas och samverka. 

I Linköping finns flera privata aktörer som caféer, pubar och uteställen som gärna arrangerar kulturevenemang. Kommunen borde ha en bättre dialog med dessa aktörer, för att stötta och underlätta för dem att vara en del av Linköpings kulturliv.

Bidrag och stöd
Många kulturaktörer är beroende av stöd för att kunna ta fram produktioner, ha utrymme för kreativ höjd och med tur kunna leva på sin sysselsättning. Vi vill att det ska vara lättare att söka bidrag för personer som driver enskilda firmor. Ett sätt att lösa det på, för att inte gå emot kommunallagen, är arbetsstipendier.

Som konstnär är det svårt att få bidrag om man inte är kopplad till en konstnärsförening, exempelvis Alka. Vi föreslår att stödet breddas så att fler kan söka ateljébidrag.

När kulturaktörer får avslag på ansökan om arrangemangs- eller produktionsstöd lämnas ingen motivering till varför ansökan avslås. För att stärka dialogen mellan kommunen och de lokala aktörerna borde återkoppling alltid lämnas.

Dialog och samverkan
Visit Linköping ska göra staden till en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare. Visit ska, enligt ägardirektiven “verka för ett rikt och diversifierat kulturutbud med både mindre och större aktörer”. Vi föreslår att kommunen breddar Visits ägardirektiv så att de också får i uppdrag att prioritera lokala kulturutövare. I samverkan med dessa, oftast mindre aktörerna, kan utbudet förbättras och öka attraktionskraften i Linköping ytterligare.   

Varje år arrangeras flera evenemang av kommunen, bland annat Stadsfesten. Att i större utsträckning boka lokala aktörer för uppträdanden skulle både bredda utbudet och bidra till att fler får komma ut med sina produktioner. Framtidens stadskärna är ett annat projekt som lokala kulturutövare kan bjudas in till. 

Kulturdialogen är en strategisk insats där kultur- och fritidsförvaltningen delar aktuell information med kulturaktörer. Målsättningen är att öka samverkan med, och mellan, kommunens kulturaktörer. Dialogen skulle kunna utvecklas för att främja samarbete och så att förvaltningen bättre förstår kulturaktörernas utmaningar.

Som liten kulturaktör förväntas du sköta de flesta kringuppgifterna själv. Genom att skapa en kommunal infrastruktur kring allt som behövs skulle fler kunna fokusera på sin profession i högre utsträckning. En sådan roll skulle till exempel kunna möjliggöra att det finns smidiga lösningar för biljettförsäljning, marknadsföring, ljud- och ljus med mera, som flera kan ta del av.

Miljöpartiet yrkar att Linköpings kommun:

 • säkerställer att lokala kulturutövare får tillgång till ändamålsenliga replokaler och bokningsbara scener, till ett skäligt pris (både inom- och utomhus)
 • tillskapar fler mellanstora scener
 • utveckla Agora och Skylten i dialog med besökare och kulturaktörer, så att innehållet motsvarar behovet
 • tar fram en långsiktig plan för hur Skylten ska kunna växa och utvecklas till att bli den kulturnod som det har potential att bli
 • initierar dialog med privata aktörer som caféer och uteställen med syftet att underlätta för dem att arrangera kulturarrangemang
 • utvecklar bidragssystemet med målet att fler kulturaktörer kan ta del av det, även de som driver enskild firma
 • lämnar en motivering till varför ansökan avslås när kulturaktörer inte får sökta bidrag
 • ger Visit i uppdrag att initiera samverkan med lokala aktörer, för att förbättra kulturutbudet och öka attraktionskraften i Linköping
 • anlitar flera lokala kulturaktörer till kommunala evenemang, såsom Stadsfesten
 • bjuder in lokala kulturaktörer i utformningen av Framtidens stadskärna
 • utvecklar Kulturdialogen-forumet i samverkan med de som inbjuds, så att det blir ett tydligare forum för samarbete
 • skapar en infrastruktur som möjliggör för fler att syssla med kultur. Till exempel genom att erbjuda hjälp inom ljud, ljud, marknadsföring och biljettförsäljning så att kulturaktören kan fokusera på sitt arrangemang.

Rebecka Hovenberg
2021-06-15

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: